1. Leveringsvilkår

1.1 Standard kraftleveringsavtale, fremforhandlet av Forbrukertilsynet og bransjeorganisasjonen Fornybar Norge, samt evt. særvilkår, gjelder for samtlige kontraktsforhold som Haugaland Kraft inngår med kunder så langt det passer, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.

Standard kraftleveringsavtale Forbrukertilsynet

1.2 Du har 14 dagers angrerett på inngåelse av avtale om kjøp av strøm, jf. angrerettloven § 20 jf. § 21 (Lov av 21.12.00 nr. 105 om angrerett). Ved bruk av angreretten må du sende tydelig melding om dette til Haugaland Kraft eller benytte deg av angrerettskjema innen fristens utløp.

Haugaland Kraft Energi AS

Postboks 2015, 5004 Haugesund
Tlf. 987 05 270, e-post: marked@hkraft.no

Dersom du har gitt Haugaland Kraft uttrykkelig melding om at leveranse av strøm skal starte før utløpet av angrefristen, må du likevel betale for strøm som er levert frem til angreretten benyttes og avtalen avsluttes, jf. angrerettloven § 26. Du er også selv ansvarlig for å bestille oppstart hos ny strømleverandør.

Angrerettskjema

1.3 Uttak av strøm refererer seg til det enkelte anlegg sin geografiske beliggenhet.

1.4 Haugaland Kraft påtar seg å levere avtalt kraftmengde til kunde i samsvar med avtalt forbruk.

1.5 Faktura: Energiuttak faktureres etterskuddsvis pr. mnd. etter mottatt målerstand eller stipulert forbruk ved manglende målerstand. Forsinkelsesrenter påløper etter forfall i henhold til Forsinkelsesrenteloven.

1.6 Haugaland Kraft forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av nye kunder og kunne avslå leveranse eller kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for det.

1.7 Bytte av kraftleverandør skjer 2 uker etter at vi har mottatt kontrakten. Det tas forbehold om at kontrakten og annen nødvendig data for evt. leverandørbytte er korrekt utfylt.

1.8 Flytting: Dersom avtalen ønskes overført til nytt bosted, vennligst ta kontakt med Haugaland Kraft før flytting. Dersom du har Solkraft avtale vil ditt abonnement bli flyttet til et av våre andre strømprodukter etter avtale med Haugaland Kraft Energi.

1.9 Prisendring vil bli direkte varslet 30 dager før en eventuell endring. Alle gjeldende priser ligger til enhver tid ute på våre nettsider og her i kontraktsvilkårene.

2. Avtaletyper og priser

2.1 Følg Markedet

2.1.1 Markedspris-avtalen er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet. I tillegg kommer påslag på 4,95 øre/kWh inkl. lovpålagte el sertifikater og mva.

2.1.2 Ingen bindingstid.

2.1.3 Påslaget garanteres i 12 måneder fra avtaleinngåelse.

Les mer om Følg Markedet her

2.2 Fastpris

2.2.1 Avtalen gjelder fast pris på kraft samt gjeldene avgifter i en avtalt periode. For næringskunder tas det forbehold om differanse mellom systempris og områdepris på Nord Pool. Hvis områdepris ligger over systempris faktureres differansen kunden. Dette gjelder ikke privatkunder.

2.2.2 Påførte kostnader ved kontraktsbrudd vil bli belastet den enkelte kunde, se punkt 4.2.

2.2.3 Ved utløp av endt fastprisavtale vil du bli lagt over på vårt strømprodukt Følg markedet, se punkt 4.3.

2.2.4 Avtalen er ikke tilgjengelig for bestilling.

Les mer om Fastpris her

2.3 Variabel Kraftpris

2.3.1 Haugaland Kraft kan endre prisen med 30 dagers varsel. Gjeldende priser finnes i prislisten, under strømkjøp, på Hkraft.no

2.3.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

2.3.3 Denne avtalen er ikke lenger tilgjengelig for bestilling.

2.3.4 Pris fra og med 03.10.22 er 649 øre/kWh.

2.4 Variabel Lavpris

2.4.1 Haugaland Kraft kan endre prisen med 30 dagers varsel. Gjeldende priser finnes i prislisten, under strømkjøp, på Hkraft.no. Forutsetning for dette produktet er at kunden oppretter eFaktura. Oppfylles ikke fakturabetingelsene, avregnes anlegget etter prisen på vårt strømprodukt Følg Markedet.

2.4.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

2.4.3 Denne avtalen er ikke lenger tilgjengelig for bestilling.

2.4.4 Pris fra og med 03.10.22 er 639 øre/kWh.

2.5 Blåkraft

2.5.1 Blåkraft med opprinnelsesgaranti sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som du forbruker.

2.5.2 Blåkraft avtalen er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet. Påslaget er 5,67 øre/kWh inkl. opprinnelsesgarantier, lovpålagte el sertifikater og mva.

2.5.3 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

2.5.4 Påslaget garanteres i 12 måneder fra avtaleinngåelse.

Les mer om Blåkraft her

2.6 Solkraft

2.6.1 Solkraft avtalen følger spotpris på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet + påslag 5,67 øre/kWh. inkl. mva og lovpålagte el sertifikater.

2.6.2 Overskuddsproduksjonen din kjøper vi av deg til gjeldende spot (områdepris) hos Nord Pool Spot time for time.

2.6.3 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

2.6.4 Påslaget garanteres i 12 måneder fra avtaleinngåelse.

Les mer om Solkraft her

2.7 Hyttekraft

2.7.1 Med Hyttekraft betaler du spotpris avregnet time for time på den nordiske kraftbørsen i det prisområdet anlegget er tilknyttet + 1,25 øre/kWh som går til å dekke lovpålagte elsertifikater og andre kostnader.

2.7.2 Fast mnd. beløp kr 9,- inkl. mva tilkommer.

2.7.3 Energiuttaket faktureres etterskuddsvis pr. mnd etter faktisk uttak

2.7.4 For å bestille Hyttekraft betinger det at du er kunde hos Haugaland Kraft på din primærbolig.

2.7.5 Påslaget garanteres i 12 måneder fra avtaleinngåelse.

Les mer om Hyttekraft her

2.8 Stordastraum

2.8.1 Stordastraum avtalen er en spotavtale hvor du betaler det samme som Haugaland Kraft kjøper strømmen for + kr. 39,- i måneden I tillegg kommer et påslag på 1,7 øre/kWh inkl. lovpålagte elsertifikater og mva.

2.8.2 Avtalen er ikke lenger tilgjengelig.

2.9 Ung Kraft

2.9.1 Ung Kraft er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet. I tillegg kommer påslag på 1,7 øre/kWh. Dette inkluderer myndighetspålagte elsertifikater og mva.

2.9.2 Avtalen har et fast månedsbeløp på 39 kroner.

2.9.3 Ung Kraft er for deg under 35 år. Når du er blitt 35 år, vil du bli satt på vårt ordinære spotprisprodukt Følg Markedet.

2.9.4 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

2.9.5 Påslaget garanteres i 12 måneder fra avtaleinngåelse.

2.10 Borettslag strøm

2.10.1 Borettslag avtalen er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet. I tillegg kommer påslag på 4,2 øre/kWh inkl. lovpålagte el sertifikater og mva.

2.10.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

2.10.3 Påslaget garanteres i 12 måneder fra avtaleinngåelse.

3. Gjelder alle avtaletyper

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.*

Utstedelse av papirfaktura kr 49,-.
Vi oppfordrer alle våre kunder til å velge gratis e-faktura i sin nettbank.
For personer over 67 år gjelder ikke fakturagebyr.

* Gjelder ikke strømavtalen: Hyttekraft.

4. Spesielle forhold for samtlige avtaler

4.1 Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter / pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

4.2 Ved frikjøp fra en kontrakt, foretas konkret tapsberegning, minimum 500 kroner. Bruddgebyret beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av kontrakten. Denne prisdifferansen multiplisert med antall kWh som det forventes at kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden.

4.3 Dersom det er inngått en tidsavgrenset avtale, som f.eks. ved Fastpris, og kunden ved utløpet av avtalen ikke har gitt Haugaland Kraft beskjed om noe annet, overføres kunden til produktet Følg Markedet.

4.4 Der hvor det er avvik mellom dette kontraktsvilkåret og Standard kraftleveringsavtale, fremforhandlet av Forbrukertilsynet og bransjeorganisasjonen Fornybar Norge leveringsbetingelser, har kontraktsvilkåret forrang.

4.5 Fullmakt: Kunden gir med dette Haugaland Kraft fullmakt til å si opp kundens avtale med nåværende kraftleverandør, og til å ordne alle formaliteter mot kundens netteier.

4.6 Særvilkår for kampanje: Bindingstid er 9 måneder fra avtaleetablering.

5. Angrerettskjema

5.1 Som forbruker har du 14 dagers angrerett. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelse av avtalen. Dersom du ønsker å gå fra strømavtalen kan du benytte angrerettskjema, eller ta kontakt med oss på en utvetydig måte (f.eks brev eller e-post). Informasjonen sendes da til:
Haugaland Kraft Energi AS
Postboks 2015, 5004 Haugesund
E-post: marked@hkraft.no

5.2 Dersom du gir Haugaland Kraft anledning til å starte opp strømavtalen før angrefristen har utløpt, kan du fortsatt benytte deg av angreretten. Du må da betale for strømmen vi har levert frem til avtalen er avsluttet. Du er også selv ansvarlig for å bestille oppstart hos ny strømleverandør.

Angrerettskjema Opplysninger om angrerett

Generelle kraftleveringsvilkår versjon 5. Sist oppdatert 20. feb 2023.

Betalingsvilkår

Haugaland Kraft fakturerer etterskuddsvis én gang per måned.

Betalingsvilkår

Trenger du fortsatt hjelp?

Vi jobber med å gjøre det mulig for deg å være mest mulig selvhjulpen, men enkelte tjenester må vi fortsatt bistå deg med. Noen eksempler:

  • Opp- eller nedgradering av TV og internett
  • Oppsigelse av fiber ved flytting
  • Bestilling av nytt utstyr

Vi har åpent for besøkende fra klokken 08:00-15:30 i ukedagene. Du finner oss i Haukelivegen 25, Haugesund.

Vi svarer deg også via kontaktskjema, telefon eller chat mellom klokken 08:00-20:00 i ukedagene, og 10:00-14:00 på lørdager.

For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til nettselskapet Fagne sin hjemmeside.

hjelp