1. Leveringsvilkår

1.1 Standard kraftleveringsavtale, fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge, samt evt. særvilkår, gjelder for samtlige kontraktsforhold som Haugaland Kraft inngår med kunder så langt det passer, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.

1.2 Angrerett: 14 dagers angrerett i henhold til angrerettloven (Lov av 21.12.00 nr. 105 om angrerett)

1.3 Uttak av strøm refererer seg til det enkelte anlegg sin geografiske beliggenhet.

1.4 Haugaland Kraft påtar seg å levere avtalt kraftmengde til kunde i samsvar med avtalt forbruk.

1.5 Faktura: Energiuttak faktureres etterskuddsvis pr. mnd. etter mottatt målerstand eller stipulert forbruk ved manglende målerstand. Forsinkelsesrenter påløper etter forfall i henhold til Forsinkelsesrenteloven.

1.6 Haugaland Kraft forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av nye kunder og kunne avslå leveranse eller kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for det.

1.7 Bytte av kraftleverandør skjer 2 uker etter at vi har mottatt kontrakten. Det tas forbehold om at kontrakten og annen nødvendig data for evt. leverandørbytte er korrekt utfylt.

1.8 Flytting: Dersom avtalen ønskes overført til nytt bosted, vennligst ta kontakt med Haugaland Kraft før flytting. Dersom du har Solkraft avtale vil ditt abonnement bli flyttet til et av våre andre strømprodukter etter avtale med Haugaland Kraft Energi.

2. Avtaletyper

2.1 Felleskraft

2.1.1 All kraftforvaltning som skjer på vegne av tilknyttede kunder, utføres av Haugaland Kraft.

2.1.2 Forbrukt kraft avregnes med grunnlag i ukentlig forbruksveid områdespotpris korrigert for tap/gevinst i terminmarkedet + påslag 1,5 øre/kWh + el sertifikater og avgifter.

2.1.3 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

Les mer om Felleskraft her

2.2 Følg markedet

2.2.1 Markedspris i denne avtalen innebærer: Vår innkjøpspris på den nordiske kraftbørsen pr. uke + påslag 0,9 øre/kWh + el sertifikater og avgifter.

2.2.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

Les mer om Følg markedet her

2.3 Fastpris

2.3.1 Avtalen gjelder fast pris på kraft samt gjeldene avgifter i en avtalt periode. For næringskunder taes det forbehold om differanse mellom systempris og områdepris på Nord Pool. Hvis områdepris ligger over systempris faktureres differansen kunden. Dette gjelder ikke privatkunder.

2.3.2 Påførte kostnader ved kontraktsbrudd vil bli belastet den enkelte kunde, se punkt 4.2.

Les mer om Faspris her

2.4 Variabel kraftpris

2.4.1 Haugaland Kraft kan endre prisen med 14 dagers varsel. Gjeldende priser finnes i prislisten, under strømkjøp, på Hkraft.no

2.4.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

Les mer om Variabel Kraftpris her

2.5 Variabel Lavpris

2.5.1 Haugaland Kraft kan endre prisen med 14 dagers varsel. Gjeldende priser finnes i prislisten, under strømkjøp, på Hkraft.no. Forutsetning for dette produktet er at kunden oppretter både AvtaleGiro og e Faktura. Oppfylles ikke fakturabetingelsene, avregnes anlegget etter prisen på vårt Felleskraft produkt

2.5.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

Les mer om variabel lavpris her

2.6 Blåkraft

2.6.1 Blåkraft med opprinnelsesgaranti sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som du forbruker. Strømmen blir produsert i SKL sine kraftverk i Blådalsvassdraget ved Folgefonna.

2.6.2 Blåkraft avtalen innebærer: Gjennomsnittlig forbruksveid områdespotpris pr. uke + påslag 1,5 øre/kWh + el sertifikater og avgifter.

2.6.3 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

Les mer om Blåkraft her

2.7 Solkraft

2.7.1 Solkraft med opprinnelsesgaranti sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som du forbruker. Strømmen blir produsert i SKL sine kraftverk i Blådalsvassdraget ved Folgefonna.

2.7.2 Forbrukt kraft avregnes etter vår innkjøpspris med grunnlag i ukentlig forbruksveid områdespotpris samt påslag på 5,67 øre/kWh inkl. el sertifikater + offentlige avgifter.

2.7.3 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

2.7.4 Tillegg for opprinnelsesgaranti/ garantert fornybar energi til kr 1,8 inkl. mva. pr. dag

2.7.5 Opprinnelsesgaranti kan velges bort av kunde.

Les mer om Solkraft her

2.8 Hyttekraft

2.8.1 Avtalen innebærer at du betaler vår innkjøpspris på den nordiske kraftbørsen inkl.elsertifikater + offentlige avgifter.

2.8.2 Fast mnd. beløp kr.29,- inkl. mva tilkommer.

2.8.3 Energiuttaket faktureres etterskuddsvis pr. mnd etter faktisk uttak

Les mer om Hyttekraft her

3. Gjelder alle avtaletyper

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg. Utstedelse av papirfaktura kr 10,-

4. Spesielle forhold for samtlige avtaler

4.1 Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter / pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

4.2 Ved frikjøp fra en kontrakt, foretas konkret tapsberegning, minimum kr 500,-.

4.3 Dersom det er inngått en tidsavgrenset avtale, og kunden ved utløpet av avtalen ikke har gitt Haugaland Kraft uttrykkelig aksept på at avtalen skal fornyes på samme vilkår, eller andre vilkår, overføres kunden til produktet Felleskraft.

4.4 Der hvor det er avvik mellom dette kontraktsvilkåret og Standard kraftleveringsavtale, fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norges leveringsbetingelser, har kontraktsvilkåret forrang.

4.5 Fullmakt: Kunden gir med dette Haugaland Kraft fullmakt til å si opp kundens avtale med nåværende kraftleverandør, og til å ordne alle formaliteter mot kundens netteier.

4.6 Særvilkår for kampanje: Bindingstid er 9 måneder fra avtaleetablering.