1. Leveringsvilkår

1.1 Standard kraftleveringsavtale, fremforhandlet av Forbrukertilsynet og bransjeorganisasjonen Energi Norge, samt evt. særvilkår, gjelder for samtlige kontraktsforhold som Haugaland Kraft inngår med kunder så langt det passer, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.

Standard kraftleveringsavtale Forbrukertilsynet

1.2 Angrerett: 14 dagers angrerett i henhold til angrerettloven (Lov av 21.12.00 nr. 105 om angrerett)

1.3 Uttak av strøm refererer seg til det enkelte anlegg sin geografiske beliggenhet.

1.4 Haugaland Kraft påtar seg å levere avtalt kraftmengde til kunde i samsvar med avtalt forbruk.

1.5 Faktura: Energiuttak faktureres etterskuddsvis pr. mnd. etter mottatt målerstand eller stipulert forbruk ved manglende målerstand. Forsinkelsesrenter påløper etter forfall i henhold til Forsinkelsesrenteloven.

1.6 Haugaland Kraft forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av nye kunder og kunne avslå leveranse eller kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for det.

1.7 Bytte av kraftleverandør skjer 2 uker etter at vi har mottatt kontrakten. Det tas forbehold om at kontrakten og annen nødvendig data for evt. leverandørbytte er korrekt utfylt.

1.8 Flytting: Dersom avtalen ønskes overført til nytt bosted, vennligst ta kontakt med Haugaland Kraft før flytting. Dersom du har Solkraft avtale vil ditt abonnement bli flyttet til et av våre andre strømprodukter etter avtale med Haugaland Kraft Energi.

1.9 Prisendring vil bli varslet per e-post to uker før en eventuell endring. Alle gjeldende priser ligger til enhver tid ute på våre nettsider og her i kontraktsvilkårene.

2. Avtaletyper

2.1 Felleskraft

2.1.1 Felleskraftavtalen er en spotpris avtale med forvaltning. Avtalen følger spotpris på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet + påslag 5,67 øre/kWh. Påslaget inkluderer mva og lovpålagte el sertifikater.
Resultat av prissikring kan gi et fradrag eller tillegg på din strømregning og vil fremkomme på egen faktura linje

2.1.2 All kraftforvaltning som skjer på vegne av tilknyttede kunder, utføres av Haugaland Kraft.

2.1.3 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

Les mer om Felleskraft her

2.2 Følg markedet

2.2.1 Markedspris avtalen er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet. I tillegg kommer påslag på 4,95 øre/kWh inkl. lovpålagte el sertifikater og mva.

2.2.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

Les mer om Følg markedet her

2.3 Fastpris

2.3.1 Avtalen gjelder fast pris på kraft samt gjeldene avgifter i en avtalt periode. For næringskunder taes det forbehold om differanse mellom systempris og områdepris på Nord Pool. Hvis områdepris ligger over systempris faktureres differansen kunden. Dette gjelder ikke privatkunder.

2.3.2 Påførte kostnader ved kontraktsbrudd vil bli belastet den enkelte kunde, se punkt 4.2.

Les mer om Faspris her

2.4 Variabel Kraftpris

2.4.1 Haugaland Kraft kan endre prisen med 14 dagers varsel. Gjeldende priser finnes i prislisten, under strømkjøp, på Hkraft.no

2.4.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

Les mer om Variabel Kraftpris her

2.5 Variabel Lavpris

2.5.1 Haugaland Kraft kan endre prisen med 14 dagers varsel. Gjeldende priser finnes i prislisten, under strømkjøp, på Hkraft.no. Forutsetning for dette produktet er at kunden oppretter eFaktura. Oppfylles ikke fakturabetingelsene, avregnes anlegget etter prisen på vårt Felleskraft-produkt

2.5.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

Les mer om Variabel Lavpris her

2.6 Blåkraft

2.6.1 Blåkraft med opprinnelsesgaranti sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som du forbruker. Strømmen blir produsert i SKL sine kraftverk i Blådalsvassdraget ved Folgefonna.

2.6.2 Blåkraft avtalen er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet. Påslaget er 5,67 øre/kWh inkl. opprinnelsesgarantier, lovpålagte el sertifikater og mva.

2.6.3 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

Les mer om Blåkraft her

2.7 Solkraft

2.7.1 Solkraft avtalen følger spotpris på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet + påslag 5,67 øre/kWh. inkl. mva og lovpålagte el sertifikater.

2.7.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

Les mer om Solkraft her

2.8 Hyttekraft

2.8.1 Med Hyttekraft betaler du spotpris avregnet time for time på den nordiske kraftbørsen i det prisområdet anlegget er tilknyttet + 1,25 øre/kWh som går til å dekke lovpålagte elsertifikater og andre kostnader.

2.8.2 Fast mnd. beløp kr 9,- inkl. mva tilkommer.

2.8.3 Energiuttaket faktureres etterskuddsvis pr. mnd etter faktisk uttak

2.8.4 For å bestille Hyttekraft betinger det at du er kunde hos Haugaland Kraft på din primærbolig.

Les mer om Hyttekraft her

2.9 Suldalstrøm

2.9.1 Suldalstrøm er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet. I tillegg kommer påslag på 4,95 øre/kWh inkl. lovpålagte el sertifikater og mva.

2.9.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

2.10 EM Strøm

2.10.1 EM Strøm er en strømavtale som ble formidlet og solgt via eiendomsmeglere.

2.10.2 Med EM strøm betaler du spotpris avregnet time for time på den nordiske kraftbørsen i det prisområdet anlegget er tilknyttet + 4,95 øre/kWh i påslag. Påslaget inkluderer lovpålagte el sertifikater og alle kostnader knyttet til kjøp av kraft.

2.10.3 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

2.10.4 Avtalen er ikke lenger tilgjengelig.

2.11 Stordastraum

2.11.1 Stordastraum avtalen er en spotavtale hvor du betaler det samme som Haugaland Kraft kjøper strømmen for + kr. 39,- i måneden I tillegg kommer et påslag på 1,7 øre/kWh inkl. lovpålagte elsertifikater og mva.

2.11.2 Avtalen er ikke lenger tilgjengelig.

2.12 Studentkraft

2.12.1 Studentkraft er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet. I tillegg kommer påslag på 1,7 øre/kWh. Dette inkluderer myndighetspålagte elsertifikater og mva.

2.12.2 Avtalen har et fast månedsbeløp på 39 kroner.

2.12.3 Øvre aldersgrense er 30 år. Året etter at du blir 30 år vil du bli satt på vårt ordinære markedsprisprodukt, Følg Markedet.

2.12.4 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

2.13 Borettslag strøm

2.13.1 Borettsalg avtalen er en spotavtale som følger prisen på den nordiske kraftbørsen time for time i det prisområdet anlegget er tilknyttet. I tillegg kommer påslag på 4,2 øre/kWh inkl. lovpålagte el sertifikater og mva.

2.13.2 Avtalen løper inntil videre, med 2 ukers gjensidig oppsigelse.

3. Gjelder alle avtaletyper

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg.*

Utstedelse av papirfaktura kr 49,-.
Vi oppfordrer alle våre kunder til å velge gratis e-faktura i sin nettbank.
For personer over 67 år gjelder ikke fakturagebyr.

* Gjelder ikke strømavtalen: Hyttekraft.

4. Spesielle forhold for samtlige avtaler

4.1 Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter / pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

4.2 Ved frikjøp fra en kontrakt, foretas konkret tapsberegning, minimum 500 kroner. Bruddgebyret beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av kontrakten. Denne prisdifferansen multiplisert med antall kWh som det forventes at kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden.

4.3 Dersom det er inngått en tidsavgrenset avtale, og kunden ved utløpet av avtalen ikke har gitt Haugaland Kraft uttrykkelig aksept på at avtalen skal fornyes på samme vilkår, eller andre vilkår, overføres kunden til produktet Felleskraft.

4.4 Der hvor det er avvik mellom dette kontraktsvilkåret og Standard kraftleveringsavtale, fremforhandlet av Forbrukertilsynet og bransjeorganisasjonen Energi Norges leveringsbetingelser, har kontraktsvilkåret forrang.

4.5 Fullmakt: Kunden gir med dette Haugaland Kraft fullmakt til å si opp kundens avtale med nåværende kraftleverandør, og til å ordne alle formaliteter mot kundens netteier.

4.6 Særvilkår for kampanje: Bindingstid er 9 måneder fra avtaleetablering.

5. Angrerettskjema

5.1 Som forbruker har du 14 dagers angrerett. Fyll ut og returner angrerettskjema dersom du ønsker å gå fra strømavtalen din.

Angrerettskjema

Generelle kraftleveringsvilkår versjon 2.1. Sist oppdatert 19. august 2021.

Betalingsvilkår

Haugaland Kraft fakturerer etterskuddsvis én gang per måned.

Betalingsvilkår

Trenger du fortsatt hjelp?

Vi jobber med å gjøre det mulig for deg å være mest mulig selvhjulpen, men enkelte tjenester må vi fortsatt bistå deg med. Noen eksempler:

  • Opp- eller nedgradering av TV og internett
  • Oppsigelse av fiber ved flytting
  • Bestilling av nytt utstyr

Åpningstider kontaktskjema, telefon og chat: kl.08:00-20:00 | lørdager kl. 10:00-14:00.

For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til Haugaland Kraft Nett sin hjemmeside.

hjelp