Haugaland Kraft-konsernet anskaffer årlig varer og tjenester for om lag én milliard kroner.
Vi anskaffer blant annet ulike profesjonelle tjenester, entrepriser (bygg- og anleggsarbeider), IT-tjenester, elektromateriell, instrumenter, installasjonstjenester, telekomutstyr, ulike kjøretøy m.m.

Strategisk tilnærming til anskaffelser

Haugaland Kraft er opptatt av å ta samfunnsansvar. For våre anskaffelser innebærer dette at vi har stort fokus på forretningsetikk, lokale innkjøp og bærekraft.

Haugaland Kraft-konsernet har også vedtatt en anskaffelsesstrategi som vektlegger kostnadseffektivitet, riktig behovsdekning, bærekraft, lokale innkjøp, innovasjon og effektive anskaffelsesprosesser.

Haugaland Kraft som kunde

Haugaland Kraft er en oppdragsgiver som er opptatt av forretningsetikk, god anbudsskikk og regeletterlevelse. Vi er opptatt av likebehandling av leverandører, konkurranseutsetting og etterprøvbare prosesser. Samtidig ønsker vi å være en profesjonell og krevende kunde. Derfor forventer vi at alle våre leverandører aksepterer og signerer vår «Code of Conduct» (Etiske retningslinjer for leverandører).

Krav til faktura

Haugaland Kraft har fokus på digital utveksling av dokumenter og ønsker kun å motta fakturaer på elektronisk handels format (EHF).

Haugaland Kraft-konsernet er organisert slik at virksomheten er delt i flere juridiske enheter. Det er svært viktig at leverandør bruker formelt riktig selskapsnavn ved fakturering. I motsatt fall risikerer man avvisning av faktura og/eller betalingsforsinkelser. Faktura skal påføres navn på bestiller (dette er normalt kontaktpersonen din i det aktuelle Haugaland Kraft-selskapet) samt et prosjektnummer/arbeidsordrenummer.

For en oversikt over faktureringsadresser og en nærmere beskrivelse av fakturakrav så viser vi til det følgende dokumentet: veiledning til leverandører knyttet til fakturering.

Regeletterlevelse

Nettvirksomheten i Haugaland Kraft er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Dette innebærer at anskaffelsene vil gjennomføres i henhold til «Lov om offentlige anskaffelser» og «Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene» (Forsyningsforskriften). Mer informasjon finner du på Fagne sine nettsider.

Sentrale dokumenter