Det er lett å miste motet når vi snakker om klimaendringer, fattigdom og ulikhet. Men for å utgjøre en forskjell, er det viktig å tenke globalt og handle lokalt.

I 110 år har Haugaland Kraft vært en leverandør av fornybar, grønn energi. Vi er en del av fornybarnæringen, som har en stor og viktig rolle i arbeidet med å nå både nasjonale og internasjonale klimamål. Både biler, tungtransport, industri og landbruk må elektrifiseres dersom Norge skal nå sitt nasjonale mål om 40 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030.

Vi er også en betydelig bidragsyter til økonomisk og sosial verdiskaping i vår region. I 2018 betalte selskapet nær 300 millioner i utbytte og skatt til de lokale kommunene, energiselskapene og innbyggerne som eier oss.

Vi skal være en aktiv medspiller til at regionen utvikler seg, og at barn og unge får gode oppvekstvilkår. I 2018 støttet vi over 100 lag, foreninger, arrangementer og aktiviteter rettet mot barn og unge lokalt.

Dette betyr at du som kunde hos oss er med på å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi har store ambisjoner for vårt bærekraftsarbeid. Samtidig som vi hele tiden skal forbedre oss selv, skal vi hjelpe kundene våre mot en mer bærekraftig hverdag.

Hva mener vi med bærekraft?

Vi støtter oss til FNs definisjon av bærekraftig utvikling. Ifølge FN handler bærekraft om å finne løsninger som balanserer belastningen på klima og miljø med rettferdig fordeling av ressurser og økonomisk verdiskaping. Til sammen utgjør dette de tre bærekraftsdimensjonene.

For å oppnå målet om bærekraftig utvikling har FN utarbeidet 17 bærekraftsmål, som til sammen utgjør en felles arbeidsplan for å samordne verdens innsats for en mer bærekraftig utvikling: stoppe klimaendringene innen 2030, utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet. Vi bidrar allerede i dag til flere av FNs bærekraftsmål.

Berekraft_faded_bokmål
Bærekraft handler om å ha tre ting i hodet på en gang: miljø og klima, sosiale forhold og økonomi. Figur: FN.
FNs bærekraftsmål
Haugaland Kraft støtter seg til FNs bærekraftsmål som et veikart i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Hva gjør Haugaland Kraft i dag?

FNs mål 7: Ren energi for alle

Selv om fremtiden er elektrisk, er ikke all elektrisitet fremtidsvennlig
Vi har levert fornybar vannkraft i 110 år. Nå tilbyr vi også Solkraft.

FNs mål 4: God utdanning

Kunnskap er nøkkelen til å løse fremtidens utfordringer. Haugaland Kraft har som mål at lærlinger skal utgjøre 10 prosent av arbeidsstokken. Vi jobber også sammen med Ungt Entreprenørskap og studenter, blant annet gjennom prosjektet Sildikon Valley.

FNs mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk er bra for naturen – og bra for oss. Derfor er Haugaland Kraft AS Miljøfyrtårn-bedrift og kildesorterer nesten alt avfallet vårt. Vi har begynt å installere solceller på egne tak og flest mulig av bilene våre skal gå på strøm.

FNs mål 1 og 10: Mindre ulikhet og fattigdom

Haugaland Kraft er en betydelig regional bidragsyter til idrett, kultur og lokale foreninger. Vi støtter særlig opp om aktiviteter rettet mot barn og unge.

FNs mål 9 og 11: Innovasjon og infrastruktur + bærekraftige byer og samfunn

Solenergi, smarte hjem og smarte biler. Fremtidens by og bygd forurenser mindre, forbruker smartere og sløser mindre. Vi tar i bruk ny teknologi og kobler sammen smarte hoder for å gjøre samfunnet vårt raskere og bedre.

Fotavtrykk, samfunnsansvar og innovasjon

Selv om vi allerede gjør mye, skal vi gjøre enda mer. Nå integrerer vi bærekraft i strategi- og forretningsutvikling i hele Haugaland Kraft. Vi jobber med bærekraft etter tre definerte satsingsområder:

Forbedre vårt eget fotavtrykk
Vi skal jobbe for minst mulig påvirkning på miljø og klima fra egen virksomhet.

Utvise stort samfunnsansvar
Vi skal bidra til regional trivsel og vitalitet gjennom inkludering, kompetansebygging og sosial verdiskaping med særlig fokus på barn og unge.

Være en spydspiss for innovasjon
Vi skal være en pådriver for grønn nyskaping og fremtidsretta teknologi i våre markeder, både gjennom egne initiativ og gjennom samarbeid med andre.

Satsingsområdene blir et kompass i vårt videre arbeid med bærekraft. I tillegg er vi opptatt av tilbakemeldinger fra kundene våre. Hva er vi gode på og hva kan vi gjøre bedre i vårt bærekraftsarbeid? Kontakt oss gjerne med dine innspill!