En bærekraftig fremtid starter lokalt

Vårt motto for bærekraft er at vi må tenke globalt, og handle lokalt. I 2020 landet vi en ambisiøs plan for økt bærekraft i konsernet.

Som en sentral aktør i vår region, har Haugaland Kraft et stort samfunnsansvar. Vi er også en del av fornybarnæringen, som er en premissleverandør for det grønne skiftet og spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå klimamålene – både lokalt og globalt. Vi har store ambisjoner for vårt bærekraftsarbeid. Samtidig som vi hele tiden skal forbedre oss selv, skal vi hjelpe kundene våre mot en mer bærekraftig hverdag. Dette betyr at du som kunde hos oss er med på å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

I 2020 landet Haugaland Kraft en egen plan for økt bærekraft i hele vår verdikjede. Vårt motto for bærekraft er at vi må tenke globalt, og handle lokalt. Vi skal tenke bærekraft i kravene vi stiller til våre mange leverandører, på våre egne forretningsområder, i administrasjon/eiendomsstyring og i våre relasjoner med kunder og samfunnet.

Planen peker ut fire satsingsområder for økt bærekraft i Haugaland Kraft:

Ren energi og et smartere samfunn

– Vi skal bygge en smart region og legge til rette for økt elektrifisering og innovasjon. Våre kunder skal få tilgang på tjenester som gjør hverdagen enklere, tryggere og mer bærekraftig.

Ansvarlig produksjon og redusert fotavtrykk

– Våre viktigste bidrag til økt bærekraft vil være å sikre en stabil leveringssikkerhet av strøm og fibertjenester som muliggjør et grønt skifte. Våre ansatte skal i samarbeid med leverandørene levere en effektiv og mer bærekraftig verdikjede gjennom fokus på total ressursbruk og ansvarlige innkjøp.

Solid samarbeidspartner for regionen

– Lønnsom drift og utbytte til våre eiere ligger til grunn for vår virksomhet. Sammen med det lokale næringslivet, aktuelle organer og frivillige lag og organisasjoner skal vi styrke regionen. Vi skal delta i aktuelle prosjekter, være en solid lærlingebedrift og tilby attraktive arbeidsplasser i hele regionen.

Trygg og verdiskapende bedriftskultur

– Engasjerte arbeidstakere skaper resultater for Haugaland Kraft. De ansatte er nøkkelen i bærekraftsarbeidet, og vi skal ha motiverte arbeidstakere som føler trygghet i jobben. Som del av selskapets ansvarlige bedriftskultur arbeider vi aktivt mot utenforskap og diskriminering.

Veien hit

De fire satsingsområdene oppsummerer 18 bærekraftstema som blir toneangivende for Haugaland Krafts bærekraftsinnsats i årene fremover. Temaene ble identifisert ved hjelp av en vesentlighetsanalyse, der målet er å identifisere skjæringspunktene for hva som er viktigst for våre interessenter, for oss og for miljø og samfunn. Resultatene er oppsummert i matrisen under.

Vår bærekraftsplan baserer seg på FNs forståelse av bærekraft: å finne løsninger som balanserer belastningen på klima og miljø med rettferdig fordeling av ressurser og økonomisk verdiskaping. Til sammen utgjør dette de tre bærekraftsdimensjonene.

For å oppnå målet om bærekraftig utvikling, har FN utarbeidet 17 bærekraftsmål, som til sammen utgjør en felles arbeidsplan for å samordne verdens innsats for en mer bærekraftig utvikling: stoppe klimaendringene innen 2030, utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet. Haugaland Kraft bidrar allerede til flere av FNs bærekraftsmål. De fire satsingsområdene i den nye planen er særlig knyttet opp mot følgende mål:

Haugaland Kraft skal prioritere å bidra til fire av FNs bærekraftsmål. Ikoner hentet fra FN.

Samarbeid er viktig!

Vi er ikke i tvil om at samarbeid og involvering er nøkkelen til å lykkes med bærekraft over tid. Både ansatte og eiere har derfor vært inkludert i prosessen med å velge retning for vårt bærekraftsarbeid. Forventninger fra forbrukerne, myndighetene og relevante interesseorganisasjoner er også hensyntatt.

Mulighetene for påvirkning er mange, og Haugaland Kraft er i prosess med å fastsette ambisjonsnivå, etablere konkrete mål og måleindikatorer for hvert enkelt tema. Også i dette arbeidet kommer vi til å oppmuntre omgivelsene til å bidra med innspill og ideer til hvordan vi kan integrere bærekraftig praksis enda bedre i vårt daglige virke.

Kontakt oss gjerne med dine innspill!

I vår årsrapport kan du lese om hvordan vi jobbet for økt bærekraft innenfor de ulike satsingsområdene våre i 2021:

Last ned årsrapport 2021