Standard leveringsbetingelser KraftPlugg – privatkunder

1. INNLEDNING 

1.1 Generelt
Disse standard salgs- og leveringsbetingelsene (heretter «Salgsbetingelsene») gjelder for ethvert kjøp, levering, montering av KraftPlugg, samt tilhørende tjenester (heretter kalt «Produktet») mellom Haugaland Kraft Energi AS (heretter «Selger») og enhver kjøper av Produktet som er å regne som forbruker etter forbrukerkjøpslovgivningen (heretter «Kunden»), med mindre annet blir skriftlig avtalt. Selger og Kunden vil også i fellesskap bli benevnt som «Partene» og enkeltvis som «Part».  Ethvert salg av Produktet fra Selger til Kunden er underlagt forbrukerkjøpslovgivningen, inkludert (men ikke nødvendigvis begrenset til) forbrukerkjøpsloven, produktkontrolloven, angrerettloven, markedsføringsloven og personopplysningslovgivningen. Der det i disse Salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev, e-post eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

1.2 Rangordning
Dersom det eksisterer eller oppstår motstrid eller konflikt mellom disse Salgsbetingelsene og noen andre vilkår eller betingelser i et annet dokument, herunder f.eks. på en nettside, i e-post eller i annen kommunikasjon, så skal de følgende tolkningsprinsipper legges til grunn: (a) en skriftlig avtale (inkludert en bekreftet bestilling) mellom Partene går foran Salgsbetingelsene ved motstrid, (b) Salgsbetingelsene går foran alle øvrige dokumenter ved motstrid og (c) ved motstrid mellom Salgsbetingelsene eller en skriftlig avtale/tilbud og ufravikelig lovgivning, så går ufravikelig lovgivning foran. 

1.3 Personvernpolicy
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varer og kontakte deg i forbindelse med leveransen. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Kortnummer oppbevares ikke av oss utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vi vil i fremtiden også potensielt logge søk og klikk på produkter, for at vi skal lære hva du som kjøper er ute etter. Dette gjør vi for å forbedre vårt utvalg og tilbud. Vi bruker også cookies. Se også vår personvernpolicy for mer info.

2. BESTILLING OG LEVERING

2.1 Avtaleinngåelse
Det oppstår en juridisk bindende avtale mellom Partene når Kunden har gjort sin bestilling, enten ved en direktebestilling over telefon, via Selgers kundeapp Mitt Hjem eller via Selgers nettsider.

2.2 Leveringsstedet
Selger skal levere Produktet til det sted som er fastsatt i bestillingen eller på annet vis er avtalt.

2.3 Leveringstid
Produktet skal leveres på det tidspunkt og på det sted som er skriftlig avtalt. Er ikke annet skriftlig avtalt skal Produktet leveres innen 60 dager etter kjøpstidspunktet. Levering anses skjedd når Produktet overtas av Kunden. Risikoen går over på Kunden når Produktet er levert (overtatt av Kunden). Når risikoen for Produktet er gått over på Kunden, faller ikke Kundens plikt til å betale kjøpesummen bort ved at Produktet deretter går tapt, skades eller minskes som følge av en hendelse som ikke beror på Selger. Selger bærer kostnadene forbundet med Produktet til det er levert.

2.4 Forbehold om feilskrift m.m.
Selgers tilbud må alltid leses nøye. Feil eller mangler som Kunden forstår eller burde forstå var feilskrift vil ikke under noen omstendighet gi grunnlag for krav overfor Selger. Det tas forbehold om at skrive- og trykkfeil kan forekomme i så vel tilbud og annetsteds, noe som også kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjon som er gitt i markedsføringsmateriell eller annetsteds.

2.5 Forbehold om leveringsevne
Videre er enhver bestilling og/eller avtale mellom Partene inngått under den forutsetning at Selger har leveringsevne. Hvorvidt Selger har leveringsevne er ikke nødvendigvis avklart på bestillings- eller avtaletidspunktet. Kunden må være oppmerksom på at Selger noen ganger dessverre må utsette levering eller kansellere en bestilling/avtale på grunn av manglende leveringsevne (f.eks. fordi Selger er utsolgt for Produktet).

2.6 Avbestilling før levering
Avbestiller Kunden Produktet før levering, kan Selger ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. Imidlertid kan Selger i stedet kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen. Partene avtaler at normalerstatning ved avbestilling før levering (avbestillingsgebyr) skal være 10 % av Kjøpesummen (se punkt 3.1 nedenfor). 

2.7 Avbestilling/retur etter levering
Etter at Produktet er levert, blir Kunden ikke fritatt for å betale kjøpesummen selv om Produktet leveres tilbake til Selger. Betalingsplikten bortfaller likevel a) ved heving, b) hvis vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt, eller c) hvis en rett til tilbakelevering følger av avtalen. Kunden har ikke rett til å bytte Produktet.

3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

3.1 Kjøpesum
Kjøpesummen for Produktet skal være som skriftlig avtalt  («Kjøpesummen»). Dersom det ikke foreligger en skriftlig avtale som fastsetter Kjøpesummen, og forutsatt at Kjøpesummen heller ikke følger av opplysninger som Selger har gitt i annonser, tilbud eller lignende, så skal Kunden betale gjengs pris for samme type produkt som Produktet, solgt under tilsvarende forhold. Det tas forbehold om trykkfeil i prislister og annet skriftlig materiale. Med mindre annet er avtalt i en skriftlig avtale skal Kjøpesummen anses oppgitt inklusiv merverdiavgift. Dersom Kjøpesummen er gitt som et prisoverslag, budsjettpris eller lignende, kan Kjøpesummen endres med inntil 30 %. Eventuelt avtalte tilleggsarbeider som skyldes ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på Kundens side eller tilleggsarbeider som er godtgjort at ikke er omfattet av avtalen, er ikke inkludert i ovennevnte overstigelse med 30 %. Alle oppgitte priser skal anses som «per dags dato» og kan endres. 

3.2 Fakturering
Kjøpesummen faktureres på det tidspunkt levering anses å ha skjedd, med mindre annet er skriftlig avtalt. Fakturaer skal utstedes med slikt innhold som er påkrevd i henhold til gjeldende regelverk. Selger kan kreve gebyr for utstedelse og sending av faktura.

3.3 Betalingstid
Betaling skal skje uoppfordret innen 14 (fjorten) kalenderdager etter fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt. Betaling anses ikke å ha skjedd før den hele og fulle Kjøpesummen er mottatt og tilgjengelig på Selgers bankkonto.

3.4 Forsinket eller uteblitt betaling
Ved forsinket eller uteblitt betaling av hele eller deler av Kjøpesummen kan Selger kreve rente av Kjøpesummen etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) eller lov som trer i stedet for denne. Selger kan kreve gebyr ved utstedelse og sending av faktura etter forfall (ved purring).

3.5 Direktefakturering fra underleverandører
Alt eventuelt tilleggsarbeid som ikke er inkludert i Selgers Produkt- og installasjonsbeskrivelser (se tilbud/avtale) vil faktureres direkte til Kunden fra det installatørselskap Selger benytter.

3.6 Kredittsjekk
Selger har rett til å foreta kredittsjekk av Kunden, og kan avbestille/kansellere avtaleforholdet dersom Kunden ikke anses kredittverdig. 

3.7 Abonnement
Om du har kjøpt et abonnement eller et produkt med abonnement godkjenner du Selgers vilkår. Ved å godkjenne denne avtalen godkjenner du også at det blir foretatt en kredittsjekk av deg og at vi kan kansellere salget dersom du ikke får godkjent kredittsjekk fra leverandøren. Man må være fylt 18 år for å kunne bestille et abonnement.

3.8 Endringer i avtalen
Selger ønsker å tilby en tjeneste som er best mulig og tilpasset brukerens behov.  Selger jobber kontinuerlig med å utvikle produktet og tilhørende tjenester. Dersom vi gjør endringer i pris – og/eller produktstruktur vil Selger varsle Kunden 14 dager før endringene trer i kraft. Dersom du ikke aksepterer nye og/eller endrede vilkår, kan du si opp din avtale hos oss. Du vil til enhver tid finne vilkårene på vår hjemmeside.

4. FORUTSETNINGER

4.1 Generelle forutsetninger
Kunden har selv ansvar for å koble til KraftPlugg i henhold til  instruksjoner gitt av Selger. Dette innebærer at Selger ikke er ansvarlig for å koble til Kraftplugg, med mindre annet blir særskilt avtalt mellom Partene.

4.2 Spesielle forutsetninger
De følgende spesielle forutsetninger er gjeldende: (a) Selger vil forsøke å tilrettelegge for at Kunden kan få tilgang til visualiserte data gjennom Haugaland Krafts kundeapp “Mitt Hjem”), (b) Kunden har rett til å kontakte Selgers kundeservice via alle tilgjengelige kanaler for avklaring av spørsmål knyttet til Produktet og eventuelle tilhørende tjenester, (c) overvåking av Produktet (KraftPlugg) og dens tekniske tilstand er Kundens eget ansvar, (d) Selger vil bestrebe seg for å gjøre eventuelle nye tjenester tilgjengelig for Kunden etter hvert som slike utvikles, (e) Kunden dekker selv alle kostnader relatert til datatrafikk og (f) Produktet kommuniserer på Kundens trådløse nettverk 2.4 Ghz, alternativt kablet ethernett. Ved bruk av kablet ethernett kreves det ekstern adapter (USB-C) til Produktet. Ekstern adapter medfølger ikke i leveransen fra Selger. 

4.3 Dekning
Produktet er avhengig av tilstrekkelig mobildatadekning for å kunne levere de tiltenkte tjenester. Dersom Produktet ikke har tilstrekkelig med dekning etter oppkobling så er Kunden selv ansvarlig for oppgradere sin Wi-fi dekning, samt å sikre at Produktet faktisk er koblet riktig opp mot kundens Wifi. Selger forutsetter at Kunden har Wifi med tilfredsstillende dekning for at Produktet skal fungere som tiltenkt. Kunden må være kjent med at utilfredsstillende Wifi-dekning kan medføre at Produktet ikke fungerer som tiltenkt, og at Selger ikke har ansvar for kvaliteten på Kundens dekning.

4.4 AMS måler
Kraftpluggen støttes foreløpig kun av merke Kaifa/Nuri.

5. KUNDENS FORPLIKTELSER

5.1 Medvirkningsplikt
Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Selger skal få utført sine plikter etter avtalen og disse Salgsbetingelsene. Kunden skal overta Produktet som avtalt. Forsinkelser som skyldes Kundens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtagelse.

5.2 Arbeid utført av Kunden
Kunden har ansvar for å koble til Produktet til sin AMS-strømmåler. Selger bærer ingen ansvar eller risiko knyttet til tilkoblingen som gjøres av Kunden.

5.3 Selgers rettigheter
Ut over de rettigheter Selger måtte ha under avtaleforholdet og disse Salgsbetingelser, kan Selger gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer Selger etter forbrukerkjøpsloven 

6. SALGSPANT

Eiendomsretten til Produktet overføres først når full betaling er mottatt av Selger. Som sikkerhet for sitt krav på Kjøpesummen har Selger salgspant i det leverte Produktet inntil den hele og fulle Kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, er betalt i sin helhet, jf. pantelovens § 3-14 flg og alternativt også panteloven § 3-22 (1). Produktet kan ikke avhendes (dvs. overgis eller videreselges) eller håndpantsettes uten samtykke fra Selger. 

7. PRODUKTKRAV

Produktet skal oppfylle de kvalitetskrav som er skriftlig avtalt. Med mindre annet er avtalt innestår Selger for at Produktet skal ha en garantert levetid på fem (5) år regnet fra leveringstidspunktet. Selgers garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden selv bærer risikoen for, så som tilkoblingen, ulykker, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø-, vær- og klimaforhold eller skader som oppstår i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Selger er ikke ansvarlig for at Produktet utsettes for unormal bruk, eller bruk som strider mot veiledninger/anbefalinger/retningslinjer gitt av Selger. Selger er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, eget vedlikehold o.l. som ikke er skriftlig godkjent av Selger. Alle skader og mangler skal meldes til Selger for oppfølging og reparasjon. Ut over dette påtar ikke Selger seg å svare for feil ved Produktet som ikke er å regne som en mangel etter forbrukerkjøpsloven, jf. forbrukerkjøpsloven § 18 a.  

8. SELGERS MISLIGHOLD

8.1 Forsinkelse
Dersom Produktet ikke blir levert eller blir levert for sent i forhold til det som er skriftlig avtalt, og dette ikke skyldes Kunden selv eller forhold på Kundens side (forsinkelse), så kan Kunden både (a) holde Kjøpesummen tilbake etter punkt 8.1.1 nedenfor, (b) kreve oppfyllelse etter punkt 8.1.2 nedenfor, (c) kreve heving etter punkt 8.1.3 nedenfor og (d) kreve erstatning etter punkt 8.1.4 nedenfor. Det understrekes at Selger har tatt forbehold om leveringsevne og at Selger ikke er ansvarlig for forsinkelser som skyldes force majeure.

8.1.1 Tilbakeholdsrett
Kunden kan tilbakeholde Kjøpesummen ved forsinkelse. Dersom Kunden holder tilbake Kjøpesummen kan han/hun bare holde tilbake betaling for å dekke krav som følge av Selgers forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

8.1.2 Rett til oppfyllelse
Dersom Kunden krever oppfyllelse, så skal dette innebære at Kunden fastholder kjøpet (avtalen) og krever at Produktet blir levert. Retten til å kreve oppfyllelse kan ikke gjøres gjeldende dersom det foreligger en hindring som Selger ikke kan overvinne, eller om en oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold til Kundens interesse i at Selger oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan Kunden likevel kreve oppfyllelse. Kunden taper sin rett til oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

8.1.3 Heving
Dersom Selger ikke har levert Produktet i tide i samsvar med avtalt leveringstid, så kan Kunden oppfordre Selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Selger ikke leverer innen den angitte tilleggsfristen, så kan Kunden heve avtalen. Dersom Selger spør om Kunden vil motta levering til tross for forsinkelsen eller underretter Kunden om at Produktet vil bli levert innen en angitt tid, men Kunden ikke svarer innen rimelig tid etter at han eller hun har fått meldingen, så kan Kunden ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt. Det understrekes at Selger har tatt forbehold om leveringsevne og at Selger ikke er ansvarlig for forsinkelser som skyldes force majeure.

8.1.4 Erstatning
Kunden kan kun kreve erstatning for dokumenterte direkte tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra Selgers side. Dette gjelder likevel ikke så langt Selger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll, som Selger ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Hindres Selger i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal Kunden gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får Kunden ikke slik melding innen rimelig tid etter at Selger fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan Kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide. Selger er ikke erstatningsansvarlig dersom forsinkelsen skyldes manglende leveringsevne (se punkt 2.5) eller force majeure (se punkt 10). Dersom Kunden ikke har betalt vederlag for Produktet (eksempelvis fordi Kunden har fått Produktet gratis på bakgrunn av at Kunden er medlem i Haugaland Kraft sin Kundeklubb), så bortfaller retten til å kreve erstatning grunnet forsinkelse. Betaling av frakt skal ikke anses som vederlag for Produktet. 

8.2 Mangel
Det foreligger mangel ved Produktet dersom Produktet ikke er i samsvar med de kvalitetskrav som er skriftlig avtalt. Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, så kan Kunden (a) holde Kjøpesummen tilbake etter punkt 8.2.1 nedenfor, (b) velge mellom retting og omlevering etter punkt 8.2.2 nedenfor (c) kreve prisavslag etter punkt 8.2.3 nedenfor, (d) kreve heving etter punkt 8.2.4 nedenfor og (e) kreve erstatning etter punkt 8.2.5 nedenfor. Alternativ (a) og (c) er ikke tilgjengelige misligholdsbeføyelser i de tilfeller hvor Kunden ikke har betalt vederlag for Produktet (eksempelvis fordi Kunden har fått Produktet gratis på bakgrunn av at Kunden er medlem i Haugaland Kraft sin Kundeklubb). Betaling av fraktkostnader skal ikke anses som vederlag for Produktet.

8.2.1 Tilbakeholdsrett ved mangel
Kunden kan holde tilbake Kjøpesummen, helt eller delvis, for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

8.2.2 Retting og omlevering (avhjelp)
Kunden kan velge mellom å kreve at Selger sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder Selger urimelige kostnader. Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige, skal det særlig legges vekt på verdien av et mangelfri Produkt, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for Kunden. Selv om Kunden verken krever retting eller omlevering etter Salgsbetingelsene, kan Selger tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Selger sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med disse Salgsbetingelser og forbrukerkjøpsloven, kan Kunden ikke kreve prisavslag eller heving.

8.2.4 Retur av produkt
Kunden kan returnere Produktet vederlagsfritt dersom Kunden ikke lengre ønsker å benytte Produktet. 

8.2.5 Erstatning
Kunden kan kreve erstatning for dokumenterte direkte tap han eller hun lider som følge av at Produktet har en mangel. Selgers erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på Produktet selv, også skade på gjenstander som Produktet brukes til fremstilling av, eller som har nær eller direkte sammenheng med Produktets forutsatte bruk. For andre skader en foran nevnt kan Kunden kreve erstatning med mindre Selger godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelser på Selgers side. Når Selger betaler erstatning for skade på annet enn Produktet selv, så trer Selger inn i Kundens eventuelle krav mot produsenten etter lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar (produktansvarsloven).

8.3 Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved Produktet, må Kunden innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere skal aldri være kortere enn to (2) måneder fra det tidspunkt Kunden oppdaget mangelen. Reklamasjon må skje innen fem (5) år etter at Kunden overtok Produktet. Dersom Kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse. Dersom Selger aksepterer reklamasjonen, så vil Kunden få tilsendt et nytt Produkt som erstatning for det defekte Produktet.

8.4  Erstatningsbegrensing
Selgers maksimale ansvar for kontraktsbrudd skal svare til det dokumenterte og direkte økonomiske tapet som Kunden er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som Selger med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig, påregnelig følge av kontraktsbruddet. Erstatning skal aldri omfatte tap som følge av personskade eller tap i Kundens eventuelle næringsvirksomhet. Dersom Kunden påberoper seg kontraktsbrudd på Selgers side, så skal Kunden ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom dette forsømmes, må Kunden selv bære den tilsvarende del av tapet. Selger kan også kreve erstatningen nedsatt dersom dens størrelse vil virke urimelig ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og etter forholdene ellers. 

9. OVERDRAGELSE

9.1 Kundens rett til å overdra rettigheter og forpliktelser
Kundens rettigheter og plikter under avtaleforholdet med Selger, herunder også etter disse Salgsbetingelser, kan ikke overdras eller på noen annen måte overføres til andre uten at Selger har gitt skriftlig forhåndssamtykke.

9.2 Selgers rett til å overdra rettigheter og forpliktelser
Selger kan fritt overdra sine rettigheter, men kan ikke overdra sine forpliktelser, uten Kundens forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten god saklig grunn. Selger står i alle tilfeller fritt til å overdra enhver faktura til tredjemann for innkreving uten forutgående samtykke fra Kunden.

10. FORCE MAJEURE

Dersom gjennomføring av Partenes forpliktelser under avtaleforholdet, helt eller delvis, hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partens kontroll, så suspenderes Partens plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, uteblitte eller forsinkede leveranser fra Selgers leverandører og enhver annen hindring som ligger utenfor Partenes herredømme og kontroll. Selger kan videre annullere og/eller si opp avtalen eller avbryte installasjon/levering uten ansvar overfor Kunden dersom levering/installasjon ikke kan gjennomføres som følge av forhold utenfor Selgers kontroll som enten kompliserer installasjonsprosessen eller fører til vesentlig økte kostnader for Selger.

11. ANGRERETT

Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20.juni 2014 nr. 27. Kunden skal opplyses om angreretten og få angreskjemaet utlevert. Dersom installasjon av Produktet gjennomføres og/eller Kunden tar Produktet i bruk av før utløpet av angrefristen, og senere benytter angreretten må Kunden betale for bruk Kunden har gjort av Produktet og tilhørende tjenester, medgåtte materialer og utstyr, og i tillegg demonterings- og returkostnad for mottatt Produkt/utstyr. Dersom Kunden har forskuddsbetalt installasjonspris, eller har betalt for en ytelse som ikke er benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden.

12. TVISTER / KLAGER

Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan hver av Partene bringe inn for Forbrukerrådet, Forbrukertvistnemda, Forliksrådet eller tingretten i samsvar med tvistelovens alminnelige vernetingsregler.

Eventuelle klager kan fremsettes til:

Foretak: Haugaland Kraft Energi AS
Forretningsadresse: Haukelivegen 25, 5529 Haugesund
Postadresse: Postboks 2015, 5504 Haugesund
Kundeservice: 987 05 270
Kundesenter: Se https://hkraft.no/kontakt/haugaland-kraft-support/ (her finnes kontaktskjema)
Nettside: www.hkraft.no

Versjon nr. 1. 11. januar 2021.