Vilkår for levering av strøm til næringskunder og andre kunder som ikke er forbrukere 

1. Avtalepartene 

Disse avtalevilkårene gjelder der en næringskunde eller en annen kunde som ikke er forbruker (heretter «Kunden») har inngått strømavtale med Haugaland Kraft Energi AS (heretter «Leverandøren»). Kundens strømavtale er angitt i punkt 2. 

2. Produkt og pris 

2.1 Produktbeskrivelse 

Næringskraft Pluss er en spotprisavtale som følger prisen hos Nord Pool time for time i det spotprisområdet Kundens anlegg er tilknyttet kombinert med finansiell sikring. Prisen for strømavtalen vil altså variere med Kundens forbruk, spotprisen time for time og Leverandørens sikringsresultat. 

2.2 Pris 

Den prisen du betaler for avtalen, inneholder følgende fire priselementer: 

  1. Nord Pool områdepris time for time (spotprisen) 
  1. Et påslag per kWt inkludert lovpålagte elsertifikater 
  1. Et fast månedsbeløp per måned per målepunkt 
  1. Kundens positive eller negative andel av sikringsresultatet 

Alle disse fire priselementene fremkommer som egne poster på den månedlige fakturaen. 

Påslaget og månedsbeløpet Kunden betaler for avtalen er angitt i tilbudsbrevet. 

Ved valg av papirfaktura tilkommer et fakturagebyr på 10 kroner. 

Alle priser er eks. mva og andre offentlige avgifter. 

Oppgitte priser er gjeldende med forbehold om avgiftsendringer og reguleringer. 

2.4 Strømavtalens varighet 

2.4.1 Oppsigelse

Avtalen kan sies opp av hver av partene med 30 dagers skriftlig varsel. Avtalen har ingen bindingstid med mindre annet er skriftlig avtalt med Kunden.  

Dersom Kunden uten å ha sagt opp avtalen inngår strømavtale med ny leverandør på samme måler, medfører dette en automatisk oppsigelse av avtalen fra tidspunktet den nye leverandøren starter å levere strøm. 

2.5 Risikoen for sikringsresultatet 

Strømavtalen Næringskraft Pluss har til formål å jevne ut Kundens strømkostnader. 

Kunden gir Leverandøren rett til å foreta finansielle handler i terminmarkedet. Finansielle handler gjøres basert på Leverandørens til enhver tid gjeldende markedssyn og strategiske vurderinger for øvrig. Leverandøren plikter å utøve fullmakten etter beste skjønn, men kan ikke holdes erstatningsansvarlig for feilvurderinger med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller forsett. 

Finansielle handler gjennomføres basert på totalt forventet forbruksvolum til samtlige av Leverandørens kunder med strømavtalen Næringskraft Pluss. Leverandøren søker å oppnå best mulig sikringsresultat for sine kunder.  

Negativt resultat for Kunden er begrenset til maksimalt 10 øre per brukte kWt i en måned. 

3. Generelle vilkår 

3.1 Kundens opplysningsplikt 

Kunden skal gi de opplysninger som Leverandøren trenger for at leveransen skal kunne starte opp, herunder organisasjonsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID, e-postadresse, mobilnummer og kontaktopplysninger til kontaktperson hos Kunden. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte opplysninger om Kunden og Kundens anlegg. 

3.2 Valg av kommunikasjonskanal 

Dersom Leverandøren har behov for å gi Kunden viktig informasjon om avtalen, slik som varsel ved endringer i eller opphør av avtalen, vil Leverandøren benytte den kommunikasjonskanal som Kunden har valgt. Dersom Kunden ikke har foretatt et valg, vil Leverandøren benytte e-postadressen og/eller telefonnummeret som ble registrert ved avtaleinngåelse. 

3.3 Kredittvurdering 

Ved vurdering av kredittverdighet kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger, kredittopplysningsbyråer og andre søk i relevante databaser. Leverandøren kan avvise en bestilling eller kreve sikkerhetstillelse fra Kunden dersom Kunden ikke oppfyller Leverandørens krav til kredittverdighet. 

Dersom Kunden ikke oppgir korrekte og fullstendige opplysninger og dokumentasjon som er nødvendige for å gjennomføre kredittvurderingen innen en frist fastsatt av Leverandøren kan Leverandøren avvise bestillingen. Leverandøren forbeholder seg retten til å heve avtalen dersom det ved svik er oppgitt uriktige opplysninger. 

3.4 Leverandørskifte 

Leverandøren skal ved oppstart iverksette leverandørskifte på vegne av Kunden. 

Kunden skal ved behov opplyse tidligere leverandør om leverandørskifte. 

Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør, eksempelvis eventuelle bruddgebyr. 

3.5 Oppstart 

Leveringen av strøm starter den dato Kunden ber om at Leverandøren skal starte å levere strøm, eller så snart Leverandøren har anledning til å starte leveringen. 

3.6 Kjøp av overskuddsproduksjon

Dersom det er skriftlig avtalt, kjøper Leverandøren Kundens overskuddsproduksjon til prisen hos Nord Pool time for time i det spotprisområdet Kundens anlegg er tilknyttet.

Kunden er selv ansvarlig for å ha en avtale med sitt nettselskap om innmating av overskuddsproduksjon. Kunden er også ansvarlig for at overskuddsproduksjonen overholder nettselskapets krav til spenningskvalitet og effekt.

Kunden gir Leverandøren fullmakt til å registrere Kunden som plusskunde hos Kundens lokale nettselskap. Med plusskunde menes sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW.

Ved kjøp av overskuddsproduksjon vil beløpet Leverandøren betaler til Kunden krediteres på fakturaen for Kundens strømavtale. Beløpet som krediteres som følge av Leverandørens kjøp av overskuddsproduksjon vil fremgå som en egen varelinje på fakturaen. Hvis betalingen for Leverandørens kjøp av overskuddsproduksjon på en faktura overstiger beløpet Kunden skal betale i henhold til strømavtalen, gjøres det fradrag for det overskytende beløpet i det Kunden skal betale i neste faktura.

Dersom Kunden avvikler produksjonsanlegget, eller sier opp strømavtalen, innebærer dette en automatisk oppsigelse av avtalen om kjøp av overskuddsproduksjon. Ved oppsigelse, vil Leverandøren utbetale et eventuelt tilgodehavende som følge av kjøp av overskuddsproduksjon til Kunden.

3.7 Fakturering av strøm 

Fakturering skjer etterskuddsvis månedlig basert på reelt eller estimert forbruk i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner. 

3.8 Fakturering av nettleie 

Nettleie kommer i tillegg til strømleveransen. Nettleie faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom Leverandøren har avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, skal Leverandøren fakturere Kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir Leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester. 

3.9 Betalingsbetingelser 

Betalingsfristen i faktura skal være av den lengde som er angitt i tilbudsbrevet. 

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal Kunden varsles skriftlig og gis minst ytterligere 14 dagers betalingsfrist fra det tidspunktet varselet ble sendt. Kunden skal i varselet gjøres uttrykkelig oppmerksom på at strømleveransen opphører dersom betalingsfristen ikke overholdes. Dersom Kunden innen denne tilleggsfristen på 14 dager ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren avslutte leveransen og avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig melding til Kunden.  

Enhver innbetaling fra Kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet. 

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven. 

3.10 Feil ved måling eller avregning 

3.10.1 Avvik ved håndtering av måledata eller avvik ved fakturer 

Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Etteroppgjør i form av tilleggsbetaling fra Kunden eller tilbakebetaling fra Leverandøren skjer i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. 

3.10.2 Feil på måler eller ved måledata 

Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler. 

3.11 Flytting 

Dersom Kunden flytter, må Kunden registrere opphør av avtalen senest 10 dager før Kunden flytter fra anleggsadressen. Så lenge Kunden registrerer opphør innen denne fristen, avslutter Leverandøren leveranse av strøm fra dagen etter meddelt utflyttingsdato. 

Dersom Kunden flytter fra anleggsadressen uten å registrere opphør innen fristen, og uten å ha sagt opp innen oppsigelsesfristen, så må Kunden betale for strøm levert til anleggsadressen frem til oppsigelse eller ny leverandør starter levering til måleren. 

Dersom Kunden ønsker at Leverandøren skal levere strøm til Kundens nye adresse, må Kunden inngå en ny strømavtale med Leverandøren. 

3.12 Konsekvenser av oppsigelse 

Dersom Kunden ved oppsigelse av avtalen ikke inngår en ny strømavtale på måleren fra det tidspunkt levering fra Leverandøren opphører, vil Kunden motta leveringspliktig strøm fra nettselskapet inntil Kunden tegner en ny strømavtale. 

3.13 Heving av avtalen 

Partene kan heve avtalen med umiddelbar virkning, dersom den annen part vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen, eksempelvis ved betalingsmislighold som omtalt under punkt 3.8.  

3.14 Overdragelse av rettigheter 

Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje. Kunden kan i slike tilfeller si opp avtalen. 

Kunden kan ikke overdra avtalen uten Leverandørens samtykke. 

3.15 Endringer og varsel 

Leverandøren skal varsle Kunden om endringer i eller opphør av avtalen. Unntak gjelder for endringer i spotprisen. 

Varsel om endring eller opphør skal gis senest 30 dager før endringen eller opphøret skal tre i kraft. 

Leverandøren varsler om endring eller opphør ved direkte varsel til kunden eller på annen egnet måte. 

4. Personopplysninger 

Leverandøren må samle inn, lagre og bruke personopplysninger for å kunne gjennomføre inngåelsen av strømavtalen og for å oppfylle strømavtalen. Videre utfører Leverandøren behandling av personopplysninger der det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Leverandøren. 

I den anledning behandler Haugaland Kraft følgende personopplysninger om kontaktperson hos Kunden: navn, stilling, e-postadresse og mobilnummer. 

Personopplysningene behandles for øvrig i samsvar med Haugaland Krafts personvernerklæring, hvilket ligger tilgjengelig på nettsiden. 

5. Lovvalg og tvisteløsning 

5.1 Lovvalg 

Vilkårene i denne avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. 

5.2 Tvisteløsning 

Ved tvist mellom partene skal partene tilstrebe en minnelig løsning. 

Partene vedtar Leverandørens hjemting som rett verneting. 

6. Forholdet til finansavtaleloven 

Med mindre det er særskilt bestemt i denne avtalen er partene enige om at bestemmelsene i lov av 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler (finansavtaleloven) ikke skal gjelde for denne avtalen, med unntak av slike bestemmelser som ikke kan fravikes til skade for kunder som ikke er forbruker.  

7. Motstrid 

Ved en eventuell motstrid mellom ufravikelig lov- og/eller forskrift og vilkårene i denne avtalen, skal den ufravikelige lov- og/eller forskrift ha forrang.