Vilkår for kjøp og installasjon av solcelleanlegg til forbrukere fra Haugaland Kraft Energi AS

1. Innledning

Disse vilkårene («Vilkårene») gjelder avtale mellom Haugaland Kraft Energi AS («Selger») og
den enkelte forbrukerkunde («Kunden») om kjøp og installasjon «(Installasjonen») av et
komplett solcelleanlegg og eventuelle tilhørende tjenester («Solcelleanlegget»).

2. Avtalen

Disse Vilkårene, sammen med det skriftlig aksepterte tilbudet, utgjør Avtalen («Avtalen»).
Avtalen utfylles av gjeldende lov- og forskriftsverk, herunder forbrukerkjøpsloven,
håndverkertjenesteloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og
finansavtaleloven.

Ved motstrid mellom Vilkårene og det skriftlig aksepterte tilbudet, skal det som fremgår av
det skriftlig aksepterte tilbudet være gjeldende mellom partene.

Ved motstrid mellom Avtalen og fravikelig lov- og forskriftsverk skal Avtalen ha forrang.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Bestillingen er bindende når tilbudet fra Selger er skriftlig akseptert av Kunden. Kunden
forplikter seg til å lese tilbudet nøye.

Selger etterstreber å gi Kunden korrekt og utfyllende informasjon. Selger tar imidlertid
forbehold om at skrivefeil, eller tekniske feil i tekst, priser og bilder, kan forekomme, og dette
kan innebære at Selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på Selgers nettside, i
markedsføring eller på annen måte.

Selger forbeholder seg retten til å kansellere Kundens bestilling eller deler av denne, dersom
produkter er utsolgt eller av andre grunner ikke kan leveres.

4. Forutsetninger for Avtalen

4.1 Plusskunde
Kunden gir Selger fullmakt til å registrere Kunden som plusskunde hos Kundens lokale
nettselskap. Med plusskunde menes sluttbruker med forbruk og produksjon bak
tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt
overstiger 100 kW.

4.2 Plusskundeavtale
For å kunne anvende Solcelleanlegget må Kunden tegne en plusskundeavtale for levering av
strøm og salg av overskuddsproduksjon med oppstart senest fra det tidspunkt Kundens
nettselskap registrerer Kunden som plusskunde.

4.3 Tilgang til tjenester
Selger vil legge til rette for at Kunden kan få tilgang til visualiserte produksjonsdata som
viser egen produksjon. Tilgang til slike tjenester, herunder applikasjoner, er ikke en del av
denne Avtalen og inngår ikke i Kjøpesummen.

Kjøper kan få tilgang til nye tjenester etter hvert som disse utvikles. Enkelte nye tjenester kan
inngå i prisen for strømavtale hos Selger, mens andre nye tjenester vil tilbys som
tilleggstjenester som Kunden eventuelt betaler i tillegg til prisen for en eventuell strømavtale.
Dersom nye tjenester krever hardwareinstallasjoner, vil Selger gi Kunden tilbud på dette.

4.3 Kundeservice
Kunden kan løpende kontakte Selgers kundeservice gjennom tilgjengelige kanaler for
avklaring av spørsmål knyttet til Solcelleanlegget eller andre tjenester levert av Selger.

4.4 Overvåkning og drift av anlegg
Overvåkning og drift av Solcelleanlegget er Kundens ansvar.

5. Kredittvurdering av Kunden

Selger foretar kredittvurdering av Kunden før Avtalen inngås. Kredittvurderingen setter
Selger i stand til å foreta en grundig vurdering av Kundens kredittevne.

Kunden plikter å gi Selger korrekte og fullstendige opplysninger og/eller dokumentasjon om
Kundens inntekt, eiendeler, utgifter og andre økonomiske forpliktelser som etter Selger sin
vurdering er av relevans for kredittvurderingen. Tilbakehold eller forfalskning av slike
opplysninger eller dokumentasjon gir Selger rett til å heve Avtalen.

Selger har også rett til å innhente nødvendige opplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak,
relevant databasesøk eller annen relevant kilde.

Selger har rett til å legge de innhentede opplysninger og dokumentasjonen til grunn for
kredittvurderingen, og Kunden kan ikke fremsette innsigelser mot Selger basert på
eventuelle avvik i disse.

Ved kredittvurdering i forbindelse med inngåelse av kredittavtale gjelder i tillegg
kredittavtalens bestemmelser om kredittvurdering.

6. Personvernpolicy

Selger overholder alle relevante regler knyttet til personvern. I forbindelse med inngåelse og
gjennomføring av Avtalen, lagrer og bruker Selger personopplysninger om Kunden, slik som
navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, Kundens brukernavn ved registrering hos
Growatt og informasjon om Solcelleanlegget. Selger har behandlingsgrunnlag for
behandlingen av personopplysninger i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
Selger bruker cookies. Se vår personvernerklæring for mer info.

7. Angrerett og avbestilling

7.1 Avbestilling før levering
Dersom Kunden avbestiller Solcelleanlegget før avtalt tidspunkt for levering og
Installasjonen, kan Selger ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. Det fremgår av punkt 8
nedenfor fra hvilket tidspunkt Solcelleanlegget anses som levert.

Avbestilling av Solcelleanlegget vil automatisk medføre kansellering også av Installasjonen,
og en kansellering av Installasjonen vil automatisk medføre en avbestilling av
Solcelleanlegget.

7.2 Kundens angrerett for Avtalen
Kunden har rett til å gå fra Avtalen (angrerett) innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for
dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag Kunden eller en annen tredjemann enn
transportøren, som Kunden har utpekt, får varen i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må Kunden underrette Haugaland Kraft Energi AS, postboks
2015, 5004 Haugesund, marked@hkraft.no, på en utvetydig måte om Kundens beslutning om
å gå fra avtalen.

Kunden kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. Kunden kan
også underrette Selger om at Kunden ønsker å gå fra avtalen ved å kontakte Selger ved for
eksempel post eller e-post. Det er en fordel for begge parter at Kunden underretter Selger om
utøvelse av angreretten skriftlig.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Kunden sender meldingen om at han/hun
vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom Kunden går fra Avtalen, skal Selger tilbakebetale alle betalinger Selger har mottatt
fra Kunden, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at
Kunden har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering Selger
tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Selger mottar
melding om Kundens beslutning om å gå fra Avtalen.

Selger foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den
opprinnelige transaksjonen, med mindre Kunden uttrykkelig har avtalt noe annet med
Selger. Kunden vil ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Der Selger har tilbudt seg å hente Solcelleanlegget i tilfelle bruk av angreretten, kan Selger
holde tilbake tilbakebetalingen til Selger har fått Solcelleanlegget tilbake.

Dersom Kunden utøver angreretten i henhold til disse vilkårene og angrerettloven for øvrig,
vil Selger hente Solcelleanlegget hos Kunden. Kunden må bære de direkte kostnadene ved
demontering og retur av Solcelleanlegget. Kunden vil måtte bære de direkte kostnadene ved
å returnere Solcelleanlegget. Kostnadene anslås til høyst ca. 18 000 kr.

Kunden er ansvarlig for en eventuell reduksjon i Solcelleanleggets verdi som skyldes en
annen håndtering av anlegget enn det som er nødvendig for å fastslå dets art, egenskaper og
funksjon. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser av demontering i form av
merker og/eller hull på tak, vegger eller lignende.

Angreretten gjelder ikke etter at tjenesten (Installasjonen) er utført, dersom Installasjonen
har begynt med Kundens uttrykkelige forhåndssamtykke, og Kunden har erkjent at
angreretten vil gå tapt når Selger har oppfylt sine plikter etter Avtalen.

Påløpte kostnader Kunden har hatt knyttet til Tilrettelegging (se punkt 11 nedenfor) kan ikke
belastes Selger.

7.3 Angrerett for eventuell kreditt/delbetaling av Kjøpesummen
Ved eventuell kreditt/delbetaling av Kjøpesummen gjelder kredittavtalens bestemmelser om
angrerett.

8. Levering

8.1 Leveringsstedet
Selger skal levere og montere Solcelleanlegget på det sted som er fastsatt i skriftlig akseptert
tilbud.

8.2 Leveringstid
Solcelleanlegget skal leveres på det tidspunkt og på det sted som er bekreftet av Selger i det
skriftlig aksepterte tilbudet.

9. Priser og betalingsbetingelser

9.1 Kjøpesum
Kjøpesummen for Solcelleanlegget fremgår av skriftlig akseptert tilbud («Kjøpesummen»).
Kjøpesummen inkluderer standard installasjon/montering. Hva som nærmere inngår i
standard installasjon/montasje, følger av punkt 10.1 nedenfor.

Kjøpesummen omfatter ikke eventuelle kostnader forbundet med søknad om offentlige
tillatelser eller kostnader forbundet med søknad om støtte fra ulike støtteordninger.

Dersom det ikke foreligger et skriftlig akseptert tilbud som fastsetter Kjøpesummen, og
forutsatt at Kjøpesummen heller ikke følger av opplysninger som Selger har gitt i annonser,
tilbud eller lignende, så skal Kunden betale gjengs pris for samme type produkt som
Solcelleanlegget, med tillegg av standard installasjon, solgt under tilsvarende forhold. Det tas
forbehold om trykkfeil i prislister og annet skriftlig materiale. Bilder brukt i Selgers
markedsføring er illustrative og kan avvike fra faktisk utseende.

Selger tar forbehold om rett til å regulere Kjøpesummen, dersom det oppstår endringer i
innkjøpspriser, valutakurser, toll og avgifter eller lignende i tiden mellom bestilling og aksept
av tilbudet. Kunden vil i så tilfelle motta skriftlig endringsmelding hvor tillegget i pris angis.

9.2 Fakturering
Kjøpesummen faktureres på det tidspunkt levering anses for å ha skjedd, med mindre noe
annet er skriftlig avtalt. Fakturaer skal være klare og tydelige, og ha et innhold som er
påkrevd i henhold til gjeldende lov- og forskriftsverk.

9.3 Avtalt kreditt/delbetaling av Kjøpesummen
Dersom Selger og Kunden har avtalt at hele eller deler av Kjøpesummen skal betales på
kreditt/delbetaling skal det inngås en separat kredittavtale som regulerer dette. Vilkår for
kreditten/delbetaling, herunder betalingstidspunkt, endringer, oppsigelse, mv., følger av slik
kredittavtale.

9.4 Forsinket eller uteblitt betaling
Dersom Kunden ikke rettidig betaler Kjøpesummen eller andre beløp som vedkommende
plikter å betale til Selgeren i henhold til Avtalen, og dette ikke skyldes Selgeren eller forhold
på Selgerens side, kan Selgeren kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller holde
ytelsen tilbake.

Selgeren kan fastholde Avtalen og kreve at Kunden betaler det skyldige beløp. Dersom
Kundens forsinkede betaling er vesentlig, eller Kunden ikke betaler etter en rimelig
tilleggsfrist som Selgeren har fastsatt, kan Selgeren heve Avtalen. Dette gjelder også etter at
Solcelleanlegget er levert til Kunden.

Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente
ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.

9.5 Salgspant
Selger har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på Kjøpesummen med tillegg
av renter og omkostninger i henhold til panteloven § 3-14 flg., inntil Kjøpesummen inkludert
renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

10. Installasjonen

10.1 Forutsetninger knyttet til standard installasjon
Standard installasjon er inkludert i Kjøpesummen.

Standard installasjon inkludert i Kjøpesummen er basert på at standard installasjon gjøres på
følgende forutsetninger:

10.2 Tilpasninger og justeringer
Justering av Solcelleanleggets størrelse (herunder antall solcellepaneler) eller konfigurasjon
(for eksempel bruk av paneloptimerere) kan forekomme hvis takets beskaffenhet, utforming
eller konstruksjon medfører at takflaten som er tilgjengelig for montering av solcellepaneler
endres. Selger har som målsetting å avklare behov for slike endringer før oppstart av
Installasjonen, men mindre endringer kan bli nødvendig underveis i arbeidet. Kjøpesummen
vil da justeres i overensstemmelse med kostnadene for endringene.

Ved bruk av paneloptimerere skal kostnaden for disse betales av kunden i tillegg til
Installasjonen. Kunden skal alltid gi skriftlig samtykke før paneloptimerere installeres.

10.3 Nettilknytning og bytte av strømmåler
Kostnader knyttet til krav fra netteier inkludert eventuelt bytte av strømmåler, inngår ikke i
Kjøpesummen.

10.4 Befaring før Installasjonen
Befaring før Installasjonen er ikke inkludert i Kjøpesummen.

10.5 Systemforhold
Solcelleanlegget er balansert mellom likestrømseffekten som leveres fra solcellepanelene og
inverterens vekselstrømseffekt. I mange tilfeller er inverter dimensjonert for en noe lavere
effekt enn solcellepanelenes ytelse for å optimalisere årsproduksjonen av energi fra
solcelleanlegget. Dette kan resultere i en utjevning av høye topper i energiproduksjonen på
spesielt solfylte dager, dette er helt normalt og bevisst for å optimalisere den årlige totale
energiproduksjonen.

10.6 Spesielle betingelser
10.6.1 Innledning
Følgende spesielle betingelser gjelder for enkeltprosjekter angitt i punktene 10.6.2 til 10.6.6
De spesielle betingelsene gjelder i tillegg til de generelle forutsetningene angitt i punkt 10.1.

10.6.2 Nedfelte paneler
I Kjøpesummen inngår ikke fjerning av takstein og annet takmateriale på det utpekte
panelområdet. Hvis Installasjonen skjer på nylagt tak, må taket være utstyrt med fester for
solcellepaneler. Selger forbeholder seg retten til ikke å levere Solcelleanlegg med nedfelte
paneler.

10.6.3 Takpanner
Ved installasjon av et Solcelleanlegg på et tak med takpanner må merker, bulker og lignende
som medfører tap av produktgaranti fra takprodusenten påregnes. Selger er ikke ansvarlig
for skader som oppstår på grunn av merker, bulker og lignende, eller for tap av garanti.

10.6.4 Tak med asbestholdige plater
Ved montasje på tak med asbest, for eksempel i form av eternitplater, vil ekstrakostnader
oppstå på grunn av fjerning og arbeid i asbestmiljø. Dette inngår ikke i Kjøpesummen og
faktureres Kunden separat. Selger forbeholder seg retten til å kansellere avtale med Kunden
dersom taket inneholder asbestholdige materialer.

10.6.5 Solcelletakstein
På nybygde hus og bygninger, eller på hus hvor eksisterende taktekke allerede er fjernet, vil
Kjøpesummen reflektere dette. Levetidsgarantien for soltaksteinen forutsetter at det ikke
tråkkes eller på annen måte ferdes på taksteinen.

10.6.6 Paneloptimerere
I prosjekt hvor det installeres paneloptimerere, inngår ikke ytelsesovervåking av
solcellepanelene på panelnivå i Kjøpesummen.

11. Kundens øvrige forpliktelser

11.1 Tilretteleggingsplikt
Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette («Tilrettelegging«) for at Selger skal få
utført sine plikter etter Avtalen. Tilretteleggingen innebærer blant annet:

Dersom Kunden ikke yter Tilrettelegging for utførelse av Leveransen, og Selgeren lider tap
som følge av dette, kan Selgeren kreve at tapet skal dekkes av Kunden.

Selger bærer ingen ansvar for Kundens eventuelle befaring av taket, verken før eller etter at
Installasjonen er fullført.

Kunden kan ikke utføre deler av installasjonsarbeidet selv, og Selger gir ingen rabatt for
arbeid som Kunden utfører på eget initiativ.

Kunden eller noen som har rett til å opptre på vegne av Kunden skal være hjemme under
monteringen for å sikre tilganger og for å kunne besvare eventuelle spørsmål, samt bistå på
annen måte som er nødvendig for at Installasjonen skal kunne gjennomføres.

Dersom Kunden ikke stiller eiendommen til disposisjon som avtalt, eller Kunden ikke har
oppfylt sine forpliktelser etter dette punkt 11, slik at Installasjonen ikke kan bli utført til
avtalt tid, påløper et gebyr i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.

Dersom Kunden ikke har oppfylt sin informasjonsplikt og dette medfører merarbeid for
Selger eller noen av hans underleverandører, kan Selger kreve at kostnadene til slikt
merarbeid dekkes av Kunden.

Det er Kundens ansvar å skaffe nødvendige offentlige tillatelser og godkjenninger fra
relevante myndigheter og netteiere for å installere Solcelleanlegget. For dette formålet skal
Kunden gi Selger og eventuelle underleverandører nødvendig fullmakt til å opptre på vegne
av Kunden. Selger forbeholder seg retten å avslutte Installasjonen der myndigheter krever
byggesøknad for installasjon av solcelleanlegg.

11.2 Sikring av eiendommen
Etter Installasjonen er det Kunden som er ansvarlig for sikker ferdsel på egen eiendom,
inkludert eventuelt behov for snøfanger. Hvis Kunden forespør montering av snøfangere
minst 14 dager før installeringen, kan dette utføres mot en ekstra kostnad dersom denne
tjenesten er tilgjengelig. Selger har ikke plikt til å montere snøfangere, og snøfangere er ikke
inkludert i Kjøpesummen.

11.3 Meldinger til Kundens forsikringsselskap
Kunden er selv ansvarlig for å melde fra til eget forsikringsselskap om installasjon av
Solcelleanlegget på hans eiendom.

12. Selgers plikter og konsekvenser ved Selgers mislighold

12.1 Selgers plikt til å levere
Selgeren skal levere Solcelleanlegget til Kunden og gjennomføre Installasjonen hos Kunden
på avtalt sted og tidspunkt.

12.2 Rettidig levering
Leveringstidspunktet fremgår av det skriftlig aksepterte tilbudet. Solcelleanlegget leveres
samtidig med at Installasjonen gjennomføres hos Kunden på det avtalte tidspunkt.
Dersom Solcelleanlegget ikke blir levert eller blir levert for sent i henhold til det som fremgår
av det skriftlig aksepterte tilbudet, skal Selger gi Kunden informasjon om at det foreligger en
forsinkelse og om når Solcelleanlegget kan forventes levert.
Dersom Solcelleanlegget ikke blir levert eller blir levert for sent i henhold til det som fremgår
av det skriftlig aksepterte tilbudet, og dette ikke skyldes Kunden selv eller forhold på
Kundens side (forsinkelse), så kan Kunden gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende etter
gjeldende lovverk, herunder kan Kunden:

12.3 Selgers plikt til å levere kontraktsmessig – risikoovergang
Selger plikter å levere Solcelleanlegget fritt for mangler, og Solcelleanlegget skal svare til de
opplysninger og spesifikasjoner som følger av Avtalen mellom Partene.

Ved vurderingen av om Solcelleanlegget har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går
over på Kunden legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Risikoen går over
på Kunden når oppdraget anses avsluttet.

Selger har ikke ansvar for at plan- og bygningslovens bestemmelser overholdes. Kunden
bærer det fulle ansvar for bestemmelsene i nevnte lov overholdes, herunder at nødvendige
tillatelser foreligger og ivaretakelse av søknadsprosesser. Det samme gjelder andre
eventuelle offentligrettslige krav om gjelder kundens eiendom eller elektriske anlegg.

12.4 Selgers plikt til å utføre Installasjonen av Solcelleanlegget
Installasjonen skal gjennomføres i henhold til Avtalen. Standard installasjon inngår i
Kjøpesummen. Ytterligere særskilte behov ved Installasjonen skal avtales med Selger, og vil
faktureres Kunden av Selger, i henhold til Selgers til enhver tid gjeldende prisliste.

12.5 Selgers plikt til å frarå
Dersom Selger før Kunden skriftlig har akseptert tilbudet blir oppmerksom på at
Installasjonen av Solcelleanlegget ikke vil bli til rimelig nytte for Kunden, skal Selger
orientere Kunden om dette.

Dersom Selger under utføringen får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig høyere enn
Kunden måtte vente, eller grunn til å tvile på om Kunden fortsatt har interesse av å få
Installasjonen utført som forutsatt, skal Selger kontakte Kunden.

Er Kunden ikke å treffe eller mottar Selger av andre grunner ikke beskjed, skal Selger stanse
arbeidet dersom dette må antas å være i Kundens interesse.

12.6 Reklamasjon ved forsinkelse
Er Installasjonen avsluttet, kan Avtalen ikke heves eller erstatning kreves med mindre det
innen rimelig tid etter at Kunden fikk vite om avslutningen, blir gitt underretning til Selger
om at forsinkelsen påberopes.

12.7 Reklamasjon ved mangler
Dersom det foreligger en mangel ved Solcelleanlegget eller Installasjonen, og dette ikke
skyldes forhold på Kundens side, kan Kunden gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom Selger ikke blir underrettet om
at mangelen påberopes innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget
mangelen. Reklamasjon må skje innen fem år fra avslutningen av oppdraget.

Fristene angitt i dette punktet gjelder ikke så langt Selger ved garanti eller annen avtale har
påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

Dersom Kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette
gjelder ikke dersom Selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet
og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelsesloven.

Kunden skal ikke på eget initiativ iverksette tiltak for å utbedre feil eller mangler ved
Solcelleanlegget. Melding om feil eller mangler ved Solcelleanlegget må Kunden meddele til
Selger skriftlig. Ved reklamasjon bes Kunden om å sende Selger e-post på mailadressen:
solkraft@hkraft.no. Bekreftelse på mottatt henvendelse om reklamasjon vil sendes til den
mailadressen Selger har registrert på Kunden.

Ved reklamasjon i henhold til Avtalen og gjeldende lovverk vil Selger ta sikte på å utføre
nødvendige undersøkelser for å avdekke om det foreligger en mangel innen 14 dager fra
mottatt reklamasjon. Dersom Selger finner at det ikke foreligger en mangel, vil Selger kreve
betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det forelå en mangel,
og betaling for eventuelle reparasjoner.

12.8 Erstatningsansvar og -utmåling ved erstatning til Kunden
Kunden kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel. Dette gjelder
likevel ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor Selgers
kontroll, og som Selger ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på
avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For skade på annet enn ting eller eiendomsdel Installasjonen gjelder, eller på annet enn noe
som har nær og direkte sammenheng med det tingen eller eiendomsdelen forutsettes brukt
til, kan Kunden kreve erstatning med mindre Selger godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller
forsømmelse på Selgers side.

Erstatning fra Selger til Kunden skal svare til det økonomiske tap Kunden har lidt (utlegg,
prisforskjell, tapt arbeidsfortjeneste, tingskade mm.). Dette gjelder likevel bare tap som en
med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av forholdet. Forsømmer Kunden å
begrense tapet gjennom rimelige tiltak, må Kunden selv bære den tilsvarende del av tapet.

Ethvert arbeid på Solcelleanlegget skal utføres av autorisert personell. Selger er derfor ikke
ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av reparasjon, vedlikehold
eller lignende arbeid utført av uautorisert personell.

Selger er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved Solcelleanlegget som skyldes feil ved nettet,
herunder feil ved inverter. Kunden må i så tilfelle fremme krav overfor sitt nettselskap.

Ansvaret kan settes ned dersom det vil virke urimelig for Selger ut fra størrelsen av tapet i
forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfelle, og ut fra forholdene ellers.

Erstatningsreglene i dette punktet gjelder ikke tap i Kundens ervervsvirksomhet.

13. Endringer som følge av Installasjonen

Endringer i takets vann- og snøføring ved store nedbørsmengder kan forekomme etter
Installasjonen av Solcelleanlegget, herunder ujevn avglidning av snø fra taket eller
overskyting av regnvann over takrenne. Spiker eller skruer kan trenge gjennom undertaket
og bli synlige fra innsiden dersom taket er konstruert slik at dette oppstår. Dette er ikke å
regne som skader på Kundens eiendom som Selger er ansvarlig for å erstatte.

14. Garanti

Produktgarantien for de enkelte komponentene i Solcelleanlegget er oppgitt i tilbudet. Arbeid
og transportkostnader ved utskiftninger som omfattes av garantien inngår i Kjøpesummen.

Kostnader og tap som skyldes utenforstående hendelser som eksempelvis brann, naturskade
(flyvende gjenstander, trær og lignende) og skader som Kunden selv har påført
Solcelleanlegget, er ikke omfattet av garantien og er således Kundens ansvar.

Alle skader på Solcelleanlegget eller annet som står i sammenheng med dette, skal meldes til
Selger for oppfølgning og utbedring. Kunden kan ikke selv, eller engasjere andre enn Selger,
til å foreta utbedring av skade. Dersom Kunden selv eller noen engasjert av Kunden foretar
slik utbedring, så innebærer dette at garanti gitt av Selger opphører.

Garantier gitt av Selger innebærer ingen begrensning i Kundens reklamasjonsrett for
mangler i henhold til gjeldende lovgivning.

15. Enova og andre støtteordninger

Selger vil legge til rette for at Kunden kan søke om støtte fra Enova. Selger bærer derimot
ingen ansvar for et eventuelt avslag på støtte fra Enova eller andre støtteordninger.

16. Krav om skriftlighet og meldinger

Der Avtalen krever skriftlighet, er dette oppfylt ved e-post eller SMS til den e-postadresse
eller det telefonnummer som Kunden har meddelt til Selger. Dersom gjeldende lov- og
forskriftsverk stiller formkrav til meldinger fra Selger eller Kunden, så gjelder loven eller
forskriftens krav.

Alle meldinger og varsler sendes til Kunden i elektronisk kanal på betryggende måte, med
mindre Kunden har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon.

Selger kan alltid sende meldinger og varsler til Kunden i ordinær post til hovedadressen som
er angitt i Avtalen eller til en slik hovedadresse som Selger har fått sikker kunnskap om.

17. Flytting

Dersom Kunden selger boligen hvor Solcelleanlegget er installert i avtaleperioden kan
Kunden inkludere anlegget i salget.

18. Overdragelse

Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten
Selgerens forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Selgeren har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen så langt dette er tillatt
etter norsk rett. Selger skal varsle Kunden om overdragelsen av pengekrav, men dette gjelder
ikke dersom Selger ved overdragelsen av pengekravet har inngått avtale med erververen om
fortsatt å opptre som kreditor overfor skyldneren på vegne av erververen.

19. Konfidensialitet

Partene forplikter seg til å holde det forretningsmessige innholdet i Avtalen konfidensielt.
Avtalen eller deler av denne som inneholder slike opplysninger kan ikke gjøres kjent for en
tredjepart uten den andre parts samtykke.

Unntatt fra denne bestemmelse er pliktig informasjon som skal innberettes til offentlige
myndigheter, netteier eller til statistikkformål i anonymisert form.

20. Tvister og klager

Tvister som partene ikke lykkes med å løse i minnelighet, kan hver av partene bringe inn for
Forbrukerrådet, Forbrukertvistnemda, Forliksrådet eller tingretten i samsvar med
tvistelovens alminnelige vernetingsregler.

Eventuelle klager kan fremsettes til:
Foretak: Haugaland Kraft Energi AS
Forretningsadresse: Haukelivegen 25, 5529 Haugesund
Postadresse: Postboks 2015, 5504 Haugesund
Kundeservice: 987 05 270
Kundesenter: Se https://hkraft.no/kontakt/haugaland-kraft-support/ (her finnes kontaktskjema)
Nettside: www.hkraft.no

Versjon 2, gjeldende fra og med 18. januar

Alle bestillinger gjort før 18. januar er gjort på forrige versjon, versjon 1.
Last ned forrige versjon her.