Vilkår og betingelser for våre Solkraftkunder

Generelle vilkår ved Haugaland Kraft Energi AS Leveranse av Solkrafttjenester.

1.Generelt

Disse betingelsene («Betingelser») gjelder avtaler mellom Haugaland Kraft Energi AS («Haugaland Kraft») og den enkelte kunde om innkjøp og installasjon av et komplett solcelleanlegg og tilhørende tjenester («Solcelleanlegget»).

Vilkårene gjelder sammen med akseptert tilbud. Vilkårene finnes kun på norsk og kan endres med 30 dagers skriftlig varsel. Kjøpet er regulert av forbrukerlovgivningen, herunder men ikke begrenset til, lover om forbrukerkjøp, angrerett, markedsføring, personopplysninger og kredittkjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

2. Definisjon av parter

Selger er: Haugaland Kraft Energi AS. Kjøper er: Den som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

3. Personvernserklæring

Haugaland Kraft behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske og regulatoriske krav og i henhold til eventuelle tiltak fra offentlige myndigheter. Les mer om hvordan Haugaland Kraft håndterer personvernopplysninger i vår personvernserklæring.

4. Bestillings- og avtaleprosess

Bestillingen er bindende når tilbudet fra Selger er skriftlig akseptert fra Kjøper. Tilbudet må leses nøye. Feil eller mangler som Kjøper skjønte eller måtte forstå var feilskrift gir ikke under noen omstendighet grunnlag for noe krav overfor Selger. Det tas forbehold om at skrive- eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder Selger seg retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller ikke kan leveres.

4.1 ) Oppsigelse fra kundens side

Kunden kan avbestille installasjonen uten kostnad inntil 21 dager etter at kjøpsavtalen er signert.

Ved kjøp av solcelletakstein kan installasjonen avbestilles uten kostnad inntil 21 dager etter at kjøpsavtalen er signert, eller i tilfelle prisendringer, 21 dager etter at endelig pris er avtalt.

Er det mer enn 21 dager kan kunden avbestille installasjonen mot betaling av et avbestillingsgebyr spesifisert i kontrakten.

Dersom kunden avbestiller installasjonen etter avtalt starttidspunkt, skal kunden dekke utgifter for arbeid som er gjennomført og som ikke kan reverseres.

4.2 ) Annullering og oppsigelse fra Haugaland Krafts side

Haugaland Kraft kan si opp avtalen eller avbryte installasjonen uten kostnad hvis installasjonen ikke kan fullføres på grunn av omstendigheter som ligger utenfor Haugaland Krafts kontroll og som kompliserer installasjonsprosessen eller fører til økte kostnader.

5. Levering og forsinkelse

Ved forsinkelse skal Selger gi informasjon om dette så snart en har fått kunnskap om forsinkelse, likeså om når leveransen kan forventes.

6. Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må Kjøper innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selgeren melding om at han eller hun vil påberope reklamasjon. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da Kjøperen oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje innen utløpet av fem år etter levering. Hvis Kjøper ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Melding om feil og mangler på leveransen må overbringes oss skriftlig, primært ved å sende oss en epost til solkraft@hkraft.no Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil sendes til den e-postadressen som er registrert på Kjøper. Reklamasjonen vil registreres av Selger som første linje og dersom utstyr må skiftes, vil samarbeidspartneren sendes ut for å skifte utstyret.

Utskifting/reparasjon skal normalt ikke ta mer enn ca. 14 dager. Utstyr som skiftes ut, returneres til vår samarbeidspartner. Dersom det ikke foreligger en mangel, vil Selger kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon.

7. Produktgaranti

Produktgarantien for den enkelte komponent i solanlegget er oppgitt i tilbudet. Arbeid og transportkostnader ved garantiutskiftinger inngår i vår leveranse. Kostnader og tap som skyldes utenforstående hendelser som for eksempel brann, naturskade (flyvende gjenstander, trær og lignende) og skader som kjøper selv påfører anlegget, dekkes ikke av garanti og er Kjøpers ansvar. Alle skader skal meldes til Haugaland Kraft Energi AS for oppfølging og reparasjon. Kjøper kan ikke selv eller gjennom annen installatør foreta utbedring av skade. Dersom dette gjøres vil garanti på anlegget opphøre.

8. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsretten for varer etter forbrukerkjøpsloven. Kjøperen kan ikke på eget initiativ iverksette tiltak for å utbedre en mangel på anlegget. Dersom dette gjøres vil garanti på anlegget opphøre.

9. Angrerett

Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20.juni 2014 nr. 27. Kjøper skal opplyses om angreretten og få angreskjemaet utlevert. Dersom installasjon av anlegget gjennomføres og/eller Kjøper tar anlegget i bruk av før utløpet av angrefristen, og senere benytter angreretten må Kjøper betale for bruk Kjøper har gjort av anlegget og tilhørende tjenester, medgåtte materialer og utstyr, og i tillegg demonterings- og returkostnad for mottatt utstyr. Dersom Kunden har forskuddsbetalt installasjonspris, eller har betalt for en del av Tjenesten som ikke er benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden.

10. Personopplysninger

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varer og kontakte deg i forbindelse med leveransen. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Kortnummer oppbevares ikke av oss utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vi vil i fremtiden også potensielt logge søk og klikk på produkter, for at vi skal lære hva du som kjøper er ute etter. Dette gjør vi for å forbedre vårt utvalg og tilbud. Vi bruker også cookies. Se også egen side for mer info.

11. Salgspant

Selger har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg, inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Selger inngår avtale med kunden under forutsetning av at Kjøper anses betalingsdyktig. Kjøper aksepterer at Selger kan innhente kredittvurdering av Kjøper.

12. Priser

12.1 ) Solanlegget – installasjon – montasje

Pris på solanlegget inklusive installasjon og montasje følger av den pris og vilkår som er gitt i tilbudet til kjøper.

Prisen omfatter alltid installasjon av et fullstendig solcelleanlegg, inkludert alt materiale, arbeid, elektriker, tillatelser og igangkjøring, med mindre annet er angitt i kjøpsavtalen eller disse generelle betingelsene. Prisen omfatter ikke eventuelle avgifter forbundet med søknad om byggetillatelse i de tilfellene der dette kreves av lokale myndigheter.

12.2 ) Generelle forutsetninger

Prisene er basert på at installasjonen gjøres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er gjeldende:

Inverter plasseres og tilkobles det elektriske anlegget i samme bygning som solcelleanlegget, og plasseres i samme eller tilstøtende rom som sikringsskapet eller fordelingen (maksimalt 10m kabelstrekk)

Inverter monteres i samme bygning som solcellepanelene, og kabel trekkes den enkleste og mest hensiktsmessige føringsvei

Prisen forutsetter at en stikkontakt er tilgjengelig i samme rom som der inverteren plasseres

Kabling både utendørs og innendørs trekkes utenpå vegger. Skjulte kabler, innendørs eller utendørs er ikke inkludert i prisen

Eksisterende kabelrør brukes bare hvis det er praktisk og egnet for utstyret som brukes for prosjektet

Hovedsikringer, fordelinger og eventuelle delkretser er tilstrekkelig dimensjonert

Sikringsskapet tilfredsstiller eksisterende regulatoriske krav og har tilstrekkelig med plass. Hvis det eksisterende sikringsskapet må utbedres eller et nytt sikringsskap må installeres, vil kunden faktureres for alle tilleggskostnader separat

Taket er egnet for montering av solcelleanlegget, og er i normal god stand

Taket er ikke dekket av skifer eller gress

Kunden har oppgitt riktig taktekke til Haugaland Kraft under planleggingsarbeidet. Feilaktig informasjon om taktekke eller takets tekniske stand kan gi mer kostnader som må dekkes av kunden.

Spesielle taktyper som takpanner eller eternittplater, prises separat og følger spesielle betingelser. Hvis installasjonen ikke skjer under normale forhold, eller forutsetningene over ikke er innfridd, kommer prisen for solcelleanlegget til å minske eller øke i overensstemmelse med de faktiske kostnadene.

12.3 ) Tilpasning og justering

Justering av solcelleanleggets størrelse (f.eks. antall solcellepaneler) eller konfigurasjon (f.eks. bruk av paneloptimerere) kan forekomme hvis takets beskaffenhet, utforming eller konstruksjon medfører at takflaten som er tilgjengelig for montering av solcellepaneler økes eller reduseres. Haugaland Kraft har som målsetting å avklare behov for slike endringer før oppstart av installasjonsarbeidet, men mindre endringer kan av og til kreves under arbeidet. Prisen vil da kunne minske eller øke i overensstemmelse med kostnadene for endringene.

Ved bruk av paneloptimerere skal kostnaden for disse inkludert installasjon betales av kunden, men kunden skal alltid gi sitt samtykke før paneloptimerere installeres.

12.4 ) Nettilknytning og bytte av strømmåler

Kostnader knyttet til krav fra netteier inkludert eventuelt bytte av strømmåler, inngår ikke i prisen.

12.5 ) Befaringer før installering

Befaring før installasjon er ikke inkludert i prisen.

12.6 ) Systemforhold

Solcelleanlegget er balansert mellom likestrømseffekten som leveres fra solcellepanelene og inverterens vekselstrømseffekt. I mange tilfeller er inverteren dimensjonert for en noe lavere effekt enn solcellepanelenes ytelse for å optimalisere årsproduksjonen av energi fra solcelleanlegget. Dette kan resultere i en utjevning av høye topper i energiproduksjonen på spesielt solfylte dager, dette er helt normalt og bevisst for å optimalisere den årlige totale energiproduksjonen.

12.7 ) Spesielle betingelser

Innledning

Følgende betingelser gjelder for enkeltprosjekter angitt i punktene a–e nedenfor, og gjelder sammen med de generelle betingelsene. Ved en eventuell konflikt har de spesielle betingelsene forrang.

Nedfelte paneler

I prisen inngår ikke fjerning av takstein og annet takmateriale på det utpekte panelområdet. Hvis installasjonen skjer på nylagt tak, må taket være utstyrt med fester for solcellepaneler. Haugaland Kraft forbeholder seg retten til å ikke levere solcelleanlegg med nedfelte paneler.

Takpanner

Ved installasjon av et solcelleanlegg på et tak med takpanner må bulker medførende tap av produktgaranti fra takprodusenten påregnes. Haugaland Kraft er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av bulker eller tap av produktgaranti.

Tak med asbestholdige plater

Ved tilstedeværelse av asbest, f.eks. i form av eternitplater, vil ekstrakostnader oppstå på grunn av fjerning og arbeid i asbestmiljø. Dette faktureres kunden separat. Haugaland Kraft forbeholder seg retten til å kansellere avtaler med kunder hvor taket inneholder asbestholdige materialer.

Solcelletakstein

På nybygde hus og bygninger, eller på hus hvor eksisterende taktekke allerede er fjernet vil prisen reflektere dette. Levetidsgarantien for soltaksteinen forutsetter at det ikke tråkkes eller på annen måte ferdes på taksteinen.

Paneloptimerere

I prosjekt hvor det installeres paneloptimerere, inngår ikke ytelsesovervåking av solcellepanelene på panelnivå i prisen.

Kredittsjekk

Haugaland Kraft har rett til å foreta en kredittsjekk av kunden. Haugaland Kraft kan kreve at kunden betaler for installasjonen eller stiller sikkerhet for full betaling ved forfall før oppstart.

12.8 ) Solkraftavtale

Ved kjøp av solenergitjenester får kjøper automatisk Haugaland Krafts Solkraftavtale som er i henhold til den enhver tid gjeldende vilkår og månedspris oppgitt på Haugaland Kraft sine nettsider.

12.8.1 ) Visualisering av data

Som en del av solenergitjenesten fra Selger vil Selger legge til rette for at Kunden kan få tilgang til visualiserte produksjonsdata over egen produksjon.

12.9 ) Kundeservice

Kjøper kan løpende kontakte Selgers kundeservice gjennom alle tilgjengelige kanaler for avklaring av spørsmål knyttet til solanlegget og solenergitjenesten.

12.10 ) Overvåkning av anlegg

Overvåkning av eget solcelleanlegg er Kjøpers ansavar.

12.11 ) Tilgang til nye tjenester

Kjøper kan få tilgang til nye tjenester etter hvert som disse utvikles. Enkelte nye tjenester vil inngå i månedsprisen (Solkraft strømavtale), mens andre vil tilbys som tilleggstjenester til månedsprisen. Dersom nye tjenester krever hardwareinstallasjoner vil selger gi kjøper tilbud på dette.

13. Fakturering og betalingsbetingelser

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven). Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven).

Månedsprisen for solenergitjenesten faktureres Kjøper månedlig etterskuddsvis.

13.1 Kontant betaling av Kjøpesummen

Kjøpesummen forfaller til betaling 14 dager etter at anlegget er ferdigmeldt. Selger tar forbehold om rett til å regulere prisene uten varsel, dersom det oppstår endringer i innkjøpspriser, valutakurser, toll og avgifter eller lignende i tiden mellom bestilling og aksept av tilbudet utenfor tilbudets gyldighet.

13.2 Avtalt nedbetaling av Kjøpesummen

Avtalt nedbetaling av Kjøpesummen skjer rente- og kostnadsfritt over 60 måneder forutsatt at Kjøperen er eller blir strømkunde hos Selgeren i hele nedbetalings-periode. Første avdrag betales etter at Installasjonen er gjennomført. Avtalt nedbetaling kan avsluttes ved at Kjøperen betaler den resterende del av Kjøpesummen til Selgeren. Det månedlige avdraget av Kjøpesummen faktureres månedlig av samme faktura som Kjøperens strømavtale. Dersom Kjøperen i dag har et annet fakturaintervall hos Selgeren, vil det bli endret til månedlig fakturering. Dersom Kjøperen sier opp strømavtalen med Selgeren, som er en forutsetning for avtalt nedbetaling, anses dette som mislighold av Avtalen, og den resterende del av Kjøpesummen forfaller.

14. Manglende betaling – mislighold

Selger kan stanse levering dersom Kjøper ikke betaler faktura innen betalingsfristen oppgitt på faktura eller har vesentlig misligholdt sine forpliktelser. Selger kan også stanse leveringen dersom nettselskapet stanser levering av kraft overfor Kjøper. Med stansing menes at selger slutter å ta økonomisk ansvar for kjøpers uttak av elektrisk kraft, samt stenge ned anlegget. Kjøper skal varsles skriftlig, om tidspunktet når stansingen iverksettes. Enhver innbetaling fra kjøper vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring selger har på kunden. Stansing innebærer ikke at Avtalen sies opp eller heves. Gjenopptakelse av levering og oppstart av anlegget vil ikke bli gjenopptatt før all gjeld til Selger, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør kontroll for Kjøper. Selger kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen eller kreve forskuddsbetaling.

15. Kjøperens plikt

Den som er registrert som Kjøper hos Selger, er ansvarlig for betaling iht. vilkårene. Kjøper skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter denne avtalen. Byggeteknisk informasjon for hulltaking og festepunkter o.l. må gis montør skriftlig før montering starter om Selger skal ta ansvaret for følgeskader. Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggeteknisk kvalitet.

Utveksling av informasjon

Kunden skal gi Haugaland Kraft eller våre underleverandører all relevant informasjon som trengs for å installere solcelleanlegget innenfor de tidsrammer som etableres ved kontraktsinngåelse. Kostnadsøkninger som følge av at feilaktig informasjon blir gitt til Haugaland Kraft eller underleverandør, eller at relevant informasjon ikke blir gitt innenfor etablerte tidsfrister, vil bli fakturert til kunden i sin helhet. Feilinformasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, feil eller villedende opplysninger om den tekniske tilstanden på kundens eiendom, taktekke, takvinkel, antall takflater og takets høyde.

Sikring av eiendom

Etter installasjonen er det Kunden som er ansvarlig for sikker ferdsel på egen eiendom, inkludert eventuelt behov for snøfanger. Hvis kunden forespør om montering av snøfangere minst 14 dager før installeringen, kan dette utføres mot en ekstra kostnad dersom denne tjenesten er tilgjengelig. Haugaland Kraft forbeholder retten til å ikke montere snøfangere, og snøfangere er ikke inkludert i tilbudsprisen.

Tilgang til kundens eiendom

Kunden skal sikre at Haugaland Kraft og underleverandører har uhindret tilgang til kundens eiendom for installering av solcelleanlegget, herunder tilgang til kundens hus og byggestrøm. Kunden skal stå for nødvendig snørydding og lignende tiltak på eiendommen som er nødvendig for gjennomføring av installeringen. Kostnadsøkning som følge av begrensninger i tilgangen til kundens eiendom, vil bli fakturert til kunden i sin helhet.

Kunden skal også rette seg etter Haugaland Krafts eller våre underleverandørers retningslinjer under installasjon av solcelleanlegget, herunder ikke benytte stillas eller andre adkomster til taket. Dersom kunden velger å inspisere arbeidet på tak gjøres dette på egen risiko.

Arbeid utført av kunden

Kundene kan ikke utføre deler av installasjonsarbeidet selv, og Haugaland Kraft gir ingen rabatt for arbeid som kunden utfører på eget initiativ.

Tillatelser og godkjenninger

Det er kundens ansvar å skaffe nødvendige tillatelser og godkjenninger fra relevante myndigheter og netteiere for å installere solcelleanlegget.

Haugaland Kraft forbeholder seg retten å avslutte prosjekter der lokale myndigheter krever byggesøknad for installasjon av solcelleanlegg.

Melding til kundens forsikrningsselskap

Kunden er ansvarlig for å melde fra til eget forsikringsselskap om installasjon av solcelleanlegget på kundens eiendom.

16. ENOVA

Kjøp og installasjon av solcelleanlegg er berettiget støtte fra ENOVA. Selger vil legge til rette for at Kjøper kan søke om denne støtten.

17. Plusskunde

Med plusskunde menes en enkelt sluttbruker av elektrisk energi som har en egen årsproduksjon av elektrisk energi som normalt ikke overstiger eget forbruk, men som i enkelte driftstimer har overskuddsproduksjon som kan mates inn i distribusjonsnettet. Gjennom denne avtale gir du oss fullmakt til at vi søker på plusskundeordningen hos ditt lokale nettselskap.

Les mer informasjon om nettilknytning og regler for plusskunder hos Haugaland Kraft  her.

18. Flytting

Dersom du selger din bolig i avtaleperioden kan du inkludere anlegget i salget. Vi aksepterer alltid overdragelse av strømavtalen og evt serviceavtale til ny boligeier når du selger.

19. Plan- og bygningsloven

Selger har ikke noe ansvar for at plan- og bygningslovens bestemmelser er overholdt. Kjøper har dermed det fulle ansvar for alle forhold inntatt i nevnte lov, herunder nødvendige tillatelser og ivaretakelse av søknadsprosesser, er ivaretatt.

20. Ekstraordinære forhold – Erstatning

20.1 ) Direkte tap

Haugaland Kraft er ansvarlig for direkte tap som skyldes forsinket levering og mangler. Ved direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden pådrar seg som følge av mangelen.

Haugaland Kraft er ikke ansvarlig for direkte tap dersom mangelen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Haugaland Krafts kontroll og som Haugaland Kraft ikke med rimelighet ventes å unngå. Haugaland Kraft er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Haugaland Krafts side.

20.2 ) Indirekte tap

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. Solcelleanlegget er ikke din primærkilde for elektrisitet. Vi er derfor ikke erstatningsansvarlige for skader som direkte eller indirekte skyldes strømbrudd fra nettet. Når strømmen fra nettet er borte, er vi pålagt å automatisk skru av solcelleanlegget.

Ethvert arbeid på solcelleanlegget skal utføres av autorisert personell. Haugaland Kraft er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av blant annet reparasjon og vedlikehold utført av uautorisert personell

20.3 ) Skader på kundens eiendom

Haugaland Kraft forplikter seg til å ta tilbørlig hensyn til kundens eiendom under installasjonen av solcelleanlegget. Haugaland Kraft påtar seg å kompensere for skader som oppstår utover det som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med installasjonen når skadene oppstår på grunn av uaktsomhet fra Haugaland Krafts side.

20.4 ) Endringer som følge av installasjonen

Endringer i takets vann- og snøføring ved store nedbørsmengder kan forekomme etter installasjon av solcelleanlegget, herunder ujevn avglidning av snø fra taket eller overskyting av regnvann over takrenne. Spiker eller skruer kan trenge igjennom undertaket og bli synlige fra innsiden dersom taket er konstruert slik at dette oppstår. Dette er ikke å regne som skader på kundens eiendom som Haugaland Kraft er ansvarlig for å erstatte.

21. Overtakelse av rettigheter og plikter

Kjøper aksepterer at Selger står fritt til å overdra rettigheter og plikter etter avtalen til annet selskap som er kvalifisert.

22. Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår som følge av endringer i lovgivningen. Disse endringene vil bli varslet på Haugaland Krafts nettsider til Kjøper. Ved vesentlige endringer vil det bli sendt ut skriftlig varsel.

23. Force majeure

Er Selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere en forholdsmessig andel av den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

24. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Haugaland tingrett som verneting. I tillegg til denne avtale reguleres avtaleforholdet av Haugaland Kraft sine gjeldende avtalevilkår for levering av elektrisk kraft til privatpersoner, Energi Norges Standard avtale for levering av elektrisk kraft, samt de forskrifter som NVE (Norges vassdrags-og energidirektorat) til enhver tid utgir. Haugaland Kraft sine avtalevilkår for levering av elektrisk kraft til privatpersoner og Energi Norges Standard avtale for levering av elektrisk kraft finner du på www.hkraft.no

25. Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt i vår markedsføring er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Kontakt oss

E-post: solkraft@hkraft.no

Telefon: 987 05 270