AVTALEVILKÅR FOR KJØP OG INSTALLASJON AV VARMEPUMPE FRA HAUGALAND KRAFT

1. INNLEDNING

1.1 Generelt

Disse standard salgs- og leveringsbetingelsene (heretter «Salgsbetingelsene») gjelder for enhver avtale som kjøp, levering og montering av varmepumper (heretter kalt «Produktet») mellom Haugaland Kraft Energi AS (heretter «Selger») og enhver kjøper av Produktet som er å regne som forbruker etter forbrukerkjøpsloven § 1 tredje ledd (heretter «Kunden»), med mindre annet blir skriftlig avtalt. Selger og Kunden vil heretter også i fellesskap bli benevnt som «Partene» og enkeltvis som «Part».

1.2 Avtalen

Disse Salgsbetingelsene, sammen med den ordrebekreftelse som Kunden vil motta etter bestilling, utgjør avtalen (heretter «Avtalen») for Kundens kjøp av Produktet og installasjonen av Produktet (heretter «Installasjonen»). Produktet og Installasjonen vil samlet bli betegnet som «Leveransen» i disse Salgsbetingelsene. Installasjonen blir utført av en tredjepart som Selger engasjerer som installatør (heretter «Installatøren»).

Avtale inngås ved at Kunden utfører bestilling ved å sende inn bestillingsskjema og aksepterer tilbud elektronisk. Avtalen består av ordrebekreftelsen og disse Salgsbetingelsene. I tilfelle motstrid skal ordrebekreftelsen ha forrang.

Avtalen vil også bli utfylt av relevant lovgivning, herunder forbrukerkjøpsloven og angrerettloven. Ved motstrid mellom Avtalen og relevant lovgivning skal Avtalen ha forrang, bortsett fra hvis de motstridende lovbestemmelsene er ufravikelige.

1.3 Selgers forutsetninger for Avtalen

Da Selgers salg av varmepumper innebærer flere unike fordeler for Kunden, herunder gebyrfri nedbetaling av kjøpesummen over den ordinære strømregningen, ønsker Selger kun å tilby salg av varmepumper til forbrukere som har strømavtale med Selger. På denne bakgrunn fastsetter Selger at hans plikt overfor Kunden til å oppfylle Avtalen og levere Leveransen er betinget av at Kunden på avtaletidspunktet og gjennom hele nedbetalingsperioden (som definert i punkt 3.4 nedenfor) har en virksom strømavtale med Selger. Kunden er ikke bundet til en bestemt strømavtale hos Selger og kan således bytte til en annen av Selgers strømavtaler, så lenge Kunden uavbrutt forblir strømkunde hos Selger. Brudd på dette punkt 1.3 medfører bruddgebyr (som definert i punkt 3.4 nedenfor).

1.4 Kredittvurdering av Kunden

Selger inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden er betalingsdyktig. Selger forbeholder seg følgelig rett til å foreta kredittvurdering av Kunden etter at avtale om kjøp av varmepumpe er inngått. Dersom kredittvurderingen ikke anses tilfredsstillende av Selger, forbeholder Selger seg retten til å kreve forhåndsbetaling eller annullere Avtalen.

1.5 Personvernpolicy

I forbindelse med inngåelsen av Avtalen med Selger, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon Selger trenger for å levere Leveransen. Selger oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP adressen som Kunden har benyttet for å registrere bestillingen. Vi bruker også cookies. Se også vår personvernpolicy for mer info.

1.6 Om angrerett og avbestilling

1.6.1 Avbestilling før Leveransen er levert

Dersom Kunden avbestiller Produktet før avtalt tidspunkt for levering og Installasjonen, kan Selger ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. For avbestilling av Installasjonen innenfor angrefristen gjelder bestemmelsene i punkt 1.6.3 nedenfor. Dersom Kunden vil avbestille etter at angrefristen for Installasjonen har løpt ut og senere enn 24 timer før det tidspunkt Installasjonen etter Partenes enighet skulle gjennomføres, så kan Selger fakturere Kunden et avbestillingsgebyr pålydende NOK 1200,-. For å unngå tvil betyr dette at Kunden ikke vil bli fakturert avbestillingsgebyr etter dette punkt 1.6.1 dersom avbestillingen fremsettes tidligere enn 24 timer før avtalt installasjonstidspunkt.  Merk at avbestilling av Produktet automatisk vil medføre kansellering av Installasjonen, og en kansellering av Installasjonen vil automatisk medføre en avbestilling av Produktet, med de konsekvenser dette har i henhold til Avtalen.  

1.6.2 Generelt om Kundens angrerett

Kunden har rett til å gå fra denne avtalen (angrerett) ved å gi melding til Selger før utløpet av angrefristen, på nærmere angitte vilkår som følger av Avtalen. Dersom melding er sendt før utløpet av fristen, anses angreretten å være utøvet i rett tid.  Meldingen kan fremsettes ved bruk av ferdig utfylt angrerettskjema som Kunden vil motta sammen med ordrebekreftelsen, eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring om at Kunden ønsker å benytte angreretten. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende. 

Merk at angrerett må utøves i henhold til bestemmelsene i punkt. 1.6.3 og 1.6.4 for henholdsvis Installasjonen og Produktet, dvs. at man må angre hver for seg for Installasjon og Produktet.  Påløpte kostnader Kunden har hatt knyttet til Tilrettelegging (se punkt 5.1 nedenfor) kan ikke belastes Selgeren. 

1.6.3 Angrerett for utførelse av Installasjonen

Angrefristen for Installasjonen utløper 14 dager fra den dagen Avtalen ble inngått. I denne perioden har Kunden rett til å gå fra sine forpliktelser knyttet til Installasjonen. På uttrykkelig anmodning fra Kunden kan Selgeren utføre Installasjonen før utløpet av angrefristen, så lenge Selgeren har kapasitet til dette. Dersom Kunden likevel benytter seg av angreretten, kan Selger belaste Kunden for kostnader som er påløpt ved Installasjonen frem til det tidspunkt Kunden gir melding om bruk av angreretten. Dersom Installasjonen fullføres, anses Kunden å ha frafalt sin angrerett, jf. angrerettloven § 22 bokstav c.  

1.6.4 Angrerett for kjøp av Produktet

Angrefristen for kjøp av Produktet utløper 14 dager fra dagen etter Kunden får Produktet i sin fysiske besittelse. I denne perioden har Kunden i henhold til 1.6.2 rett til å gå fra sine forpliktelser knyttet til kjøpet av hele eller deler av Produktet. Dersom angrerett er utøvet for Produktet skal Selgeren sørge for fjerning av Produktet innen rimelig tid, tatt i betraktning Installatørens kapasitet. Kunden skal ikke demontere Produktet selv. Kunden må selv dekke alle kostnader knyttet til demontering og retur av Produktet

Selgeren kan kreve at Kunden erstatter verdireduksjon som følge av Kundens håndtering av Produktet som ikke har vært nødvendig for å fastslå Produktets art, egenskaper og funksjon.  Merk at når Produktet er installert, må Kjøper uansett betale for Installasjonen selv om angreretten gjøres gjeldende for Produktet. Det gjøres oppmerksom på at kabler trukket fra tilknytningspunktet (det elektriske punktet ved eiendommen hvor Leveransen skal leveres hvor Selgeren, via Installatøren, skal koble opp Produktet) og frem til Produktet regnes som en del av Installasjonen, og dermed ikke vil bli fjernet selv om angrefristen utøves for Produktet. 

1.7 Forbehold om feilskrift m.m.

Selger etterstreber å gi våre kunder korrekt og utfyllende informasjon om våre produkter. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil, eller tekniske feil i tekst, priser og bilder, kan forekomme, og at dette kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider, vår markedsføring, eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling, eller deler av denne, dersom Produktet er utsolgt. Skulle det oppstå situasjoner, f.eks. hvor Produktet er utsolgt, vil du få melding om dette.

2. LEVERING

2.1 Leveringsstedet

Selger skal levere og montere Produktet på det sted som er fastsatt i ordrebekreftelsen.

2.2 Leveringstid

Produktet skal leveres på det tidspunkt og på det sted som er bekreftet at Selger i ordrebekreftelsen.

3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

3.1 Kjøpesum

Kjøpesummen for Leveransen kommer frem av ordrebekreftelsen («Kjøpesummen»). Kjøpesummen inkluderer standard installasjon/montering. Hva som nærmere inngår i standard installasjon/montasje, følger av punkt 4.1 nedenfor. Kjøpesummen forutsetter at Kunden er eller blir strømkunde hos Selger.

Dersom det ikke foreligger en ordrebekreftelse som fastsetter Kjøpesummen, og forutsatt at Kjøpesummen heller ikke følger av opplysninger som Selger har gitt i annonser, tilbud eller lignende, så skal Kunden betale gjengs pris for samme type produkt som Produktet, solgt under tilsvarende forhold. Det tas forbehold om trykkfeil i prislister og annet skriftlig materiale.

3.2 Fakturering

Kjøpesummen faktureres på det tidspunkt levering anses å ha skjedd, med mindre annet er skriftlig avtalt. Fakturaer skal utstedes med slikt innhold som er påkrevd i henhold til gjeldende regelverk.

3.3 Betalingstid

Betaling skal skje uoppfordret via betaling av Avdrag (se punkt 3.4 nedenfor) over Kundens ordinære strømfaktura.

3.4 Avtalt nedbetaling av Kjøpesummen

Kjøpesummen nedbetales med et fast månedlig beløp («Avdraget») over en periode på 60 måneder. Den første fakturaen etter levering vil inneholde første Avdrag. Nedbetaling skal skje helt gebyr- og kostnadsfritt.

Videre er det en forutsetning for Avtalens gyldighet at Kunden er eller blir strømkunde hos Selger og at strømkundeforholdet opprettholdes i hele nedbetalingsperioden. Forpliktelsen til å forbli strømkunde under nedbetalingsperioden avsluttes og bortfaller ved at Kunden betaler hele den resterende del av Kjøpesummen for Produktet, i tillegg til et bruddgebyr pålydende NOK 1000,-. Ved flytting fortsetter nedbetalingsplan å løpe med mindre resterende beløp av Kjøpesummen innfris, i tillegg til bruddgebyr pålydende NOK 1000,-. Dersom Kunden forblir strømkunde hos Selger også etter en eventuell flytting, så påløper det likevel ikke bruddgebyr.

Avdraget faktureres månedlig på samme faktura som Kundens strømavtale. Dersom Kunden i dag har et annet fakturaintervall hos Selger, vil det kunne bli endret til månedlig fakturering.

3.5 Forsinket eller uteblitt betaling

Dersom Kunden ikke rettidig betaler Kjøpesummen eller andre beløp som vedkommende plikter å betale til Selgeren i henhold til Avtalen, og dette ikke skyldes Selgeren eller forhold på Selgerens side, kan Selgeren kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller holde ytelsen tilbake. Selgeren kan fastholde Avtalen og kreve at Kunden betaler det skyldige beløp. Dersom Kundens forsinkede betaling er vesentlig, eller Kunden ikke betaler etter en rimelig tilleggsfrist som Selgeren har fastsatt, kan Selgeren heve Avtalen. Dette gjelder også etter at Produktet er levert til Kunden. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.

3.6 Direktefakturering fra underleverandører

Alt eventuelt tilleggsarbeid som ikke er inkludert vil faktureres direkte til Kunden fra det installatørselskap Selger benytter.

4. FORUTSETNINGER KNYTTET TIL STANDARD INSTALLASJON

4.1 Standard installasjon/montering

Standard montering/installasjon er inkludert i Kjøpesummen. Standard montering/installasjon inkluderer det følgende:

Standard montering inkluderer ikke:

5. KUNDENENS ØVRIGE FORPLIKTELSER

5.1 Tilretteleggingsplikt

Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette («Tilrettelegging») for at Selger skal få utført sine plikter etter Avtalen. Tilretteleggingen skal blant annet sørge for:

Dersom Kunden ikke yter Tilrettelegging for utførelse av Leveransen, og Selgeren lider tap som følge av dette, kan Selgeren kreve at tapet skal dekkes av Kunden. 

Kunden eller noen som har rett til å opptre på vegne av Kunden skal være hjemme under monteringen for å sikre tilganger og for å kunne besvare eventuelle spørsmål fra utførende.

Dersom Kunden ikke stiller eiendommen til disposisjon som avtalt, eller Kunden ikke har oppfylt sine forpliktelser etter dette punkt 5.1, slik at Installasjonen ikke kan bli utført til avtalt tid, påløper et gebyr pålydende NOK 1200,-. Dersom Kunden ikke har oppfylt sin informasjonsplikt og dette medfører merarbeid for Selger eller noen av hans underleverandører, kan Selgeren kreve at kostnadene til slikt merarbeid dekkes av Kunden

5.2 Meldinger til Kundens forsikringsselskap

Kunden er selv ansvarlig for å melde fra til eget forsikringsselskap om installasjon av Produktet på hans eiendom.

6. SELGERS PLIKTER OG KONSEKVENSER VED SELGERS MISLIGHOLD

6.1 Selgers plikt til å levere Leveransen

Selgeren skal, via Installatøren, levere Produktet til Kjøper og sørge for Installasjonen i samsvar med bestemmelsene i denne Avtalen.  

6.2 Rettidig levering

Leveringstidspunktet kommer frem av Ordrebekreftelsen. Produktet blir levert samtidig med at Installasjonen gjennomføres av Installatøren hos Kunden på det avtalte tidspunkt.

Dersom Installasjonen og levering av Produktet ikke blir levert overhode eller blir levert for sent i forhold til det som kommer frem av ordrebekreftelsen, og dette ikke skyldes Kunden selv eller forhold på Kundens side (forsinkelse), så kan Kunden gjøre misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpsloven gjeldende. Dette inkluderer blant annet: 

Dersom Selgeren spør om Kunden vil motta levering til tross for forsinkelsen eller underretter Kunden om at Leveransen vil finne sted innen et angitt tidspunkt, og Kunden ikke svarer innen rimelig tid etter at vedkommende har fått meldingen, kan Kunden ikke heve dersom oppfyllelse skjer innen det angitte tidspunkt.  Kunden kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra Selgerens side.

6.3 Selgers plikt til å levere kontraktsmessig vare, risikoovergang

Selger plikter å levere Produktet fritt for mangler, og Produktet skal svare til de opplysninger og spesifikasjoner som følger av Avtalen mellom Partene. Ved bedømmelsen av om Produktet har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på Kunden legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Risikoen går over på Kunden når Kunden får Produktet i sin fysiske besittelse.

6.4 Selgers plikt til å forestå Installasjonen av Produktet

Installasjonen skal gjennomføres i henhold til Avtalen. Standard Installasjon inngår i Kjøpesummen. Ytterligere særskilte behov ved Installasjonen skal avtales direkte med Installatøren, og vil faktureres i henhold til Installatørens til enhver tid gjeldende prisliste.

6.5 Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved Produktet eller Installasjonen, og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende. Foreligger det en mangel må Kunden innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere skal aldri være kortere enn to (2) måneder fra det tidspunkt Kunden oppdaget mangelen. Reklamasjon må skje innen fem (5) år etter at Kunden overtok Produktet. Dersom Kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

6.6 Erstatningsutmåling

Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene Parts side skal svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen Part er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Erstatningen skal ikke omfatte tap som følge av personskade eller tap som oppstår i Kundens eventuelle næringsvirksomhet. Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Selgerens ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.  

7. OVERDRAGELSE

Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten Selgerens forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.  Selgeren har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. 

8. TVISTER / KLAGER

Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan hver av Partene bringe inn for Forbrukerrådet, Forbrukertvistnemda, Forliksrådet eller tingretten i samsvar med tvistelovens alminnelige vernetingsregler.

Eventuelle klager kan fremsettes til:

Foretak: Haugaland Kraft Energi AS

Forretningsadresse: Haukelivegen 25, 5529 Haugesund

Postadresse: Postboks 2015, 5504 Haugesund

Kundeservice: 987 05 270

Kundesenter: Se https://hkraft.no/kontakt/haugaland-kraft-support/ (her finnes kontaktskjema)

Nettside: www.hkraft.no

Versjon 1.0, dato 7. februar 2023