Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Årsresultat 2020

Presse Årsresultat Informasjon Forside

Årsresultat preget av uvanlig lave kraftpriser

Uvanlig lave kraftpriser satte sitt preg på Haugaland Krafts årsresultat i 2020. Vekst og gode resultater i de øvrige forretningsområdene viser at flere bein å stå på har vært en vellykket strategi for konsernet.

Haugaland Kraft hadde i 2020 en omsetning på 1,7 mrd. kr. og et resultat etter skatt på 240 mill. kr. Dette er betydelig ned fra 2019, da omsetningen endte på 2,4 mrd. kr. og resultat etter skatt endte på 599 mill. kr. Nedgangen skyldes i hovedsak svært lave kraftpriser i 2020. Kraftprisen i vårt område var i snitt 75 prosent lavere enn i 2019. Gjennomsnittlig områdepris ble så lav som 9,8 øre/kWh. Vi må helt tilbake til 1993 for å finne lavere pris (8,2 øre/kWh). Konsernets overskudd fra vannkraftproduksjonen falt som følger fra 259 mill.kr i 2019 til 2 mill.kr i 2020.

En koronarabatt på 30 millioner kroner til våre strøm- og fiberkunder påvirket også resultatet for 2020. Regnskapet for 2019 var også preget av positive utslag som følge av myndighetsbestemte endringer i pensjonssystemet. Hensyntatt dette, har virksomheten med unntak av produksjonen hatt en positiv resultatutvikling til tross for et utfordrende år.

Haugaland Kraft har utvidet forretningsvirksomheten betydelig i løpet av de siste årene. I dag har vi fire bein å stå på: produksjon, distribusjon og salg av strøm samt fiberbredbånd. Dette har vært en bevisst strategi for å være mer robuste overfor svingninger i markedet. At vi leverer et svært solid resultat til tross for de eksepsjonelt lave kraftprisene i 2020, viser at vi har lykkes, sier konsernsjef Olav Linga.

Mange nye medarbeidere i 2020

Gode resultater bidrar til å trygge eksisterende, samt å skape nye arbeidsplasser i regionen. Konsernet ansatte 38 nye medarbeidere til faste stillinger, og hadde ved årsslutt drøyt 40 lærlinger og praksiskandidater fra Nav.

Å utdanne fremtidens fagarbeidere og bidra til et inkluderende arbeidsliv er noe av det viktigste vi kan gjøre i nedgangstider, sier Linga.

Lønnsom drift gir også betydelige regionale ringvirkninger, bl.a. i form av kjøp av lokale varer og tjenester og skatteinntekter til kommunene. Konsernet kjøpte i fjor varer og tjenester gjennom lokale underleverandører for 360 mill. kr. Å støtte opp om lokalt næringsliv ved å «handla hima» er viktig for Haugaland Kraft, som skal bidra til en sterk og attraktiv region. Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på 231 mill. kr til eierne. Utbyttet til de kommunale eierne kommer innbyggerne til gode, bl.a. ved å finansiere velferdstilbud som skole og omsorgstjenester.

Store investeringer i strømnettet

Totalt i konsernet ble det i 2020 investert for nær 1,1 mrd kr. Av dette ble 482 mill. kr. Investert i strømnettet i Haugaland Krafts konsesjonsområde, som forsyner nær 90.000 nettkunder. Nettselskapet har i flere år investert tungt for å imøtekomme det økende behovet for fornybar energi. Nettleieinntektene er helt avgjørende for å ivareta denne samfunnskritiske infrastrukturen, og bidro i 2020 til finansieringen av en rekke viktige prosjekter. Noen eksempler er:

Kraftig hopp i etterspørselen etter fiber

En viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet er stabil leveringssikkerhet av strøm og telekommunikasjon. I 2020 oppnådde både nett- og fiberselskapet 99,99 prosent «oppetid».

I 2020 så vi også en kraftig økning i etterspørselen etter fiberbredbånd. Haugaland Kraft koblet opp om lag 7500 nye fiberkunder, blant annet i Hålandsdalen i Suldal, der det var ustabil internettdekning og manglende kommersiell interesse for å bygge ut fiberbredbånd. Med innføringen av hjemmekontor, hjemmeundervisning og en eksplosjon av digitale møteplasser, klasserom og arrangementer, har pandemien på mange måter understreket fiberens rolle som samfunnskritisk infrastruktur, på lik linje med strømnettet vårt.

Plan for bærekraft

Konsernet vedtok i 2020 å styrke innsatsen for bærekraftig utvikling på fire hovedområder:

Bærekraft skal inn i målsetningene til våre egne forretningsområder, i kravene til våre mange underleverandører, i administrasjon/eiendomsstyring og i våre relasjoner med kunder og samfunnet for øvrig. I 2020 var etableringen av selskapene Havnekraft AS og Deep Wind Offshore (DWO), sammen med henholdsvis Karmsund Havn og SKL/Knutsen OAS, et av mange høydepunkter i bærekraftsarbeidet. Havnekraft skal bidra til en mer bærekraftig cruiseturisme på Haugalandet, mens DWO satser mot å bli en aktør innen havvind både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi har også satt i gang omfattende bærekraftsprosjekter på Utsira. Øya er nå testarena for utviklingen av et “mikronett“- et smart strømnett for lokal produksjon og lagring av strøm. Prosjektet skal i tillegg bidra til utvikling av ny teknologi, kompetanse og nye forretningsmodeller som tilrettelegger for fremtidens fornybarsamfunn.

Tilbakeført til lokalsamfunnetMNOK
Skatt på lønn30
Eiendomsskatt61
Kjøp av varer og tjenester365
Netto utbetalt lønn273
Utbytte til eierne231
Sum 959

Haugesund, 30.­­­­april 2021

Kontaktperson:

Olav Linga

Konsernsjef

Mob.nr. 911 61 324

Publisert