Vilkår og betingelser for Mitt Hjem

Haugaland Kraft sine generelle vilkår for bruk av Mitt Hjem-appen (Mitt Hjem).

1. Innledning

Takk for at du har valgt å installere Mitt Hjem-appen (heretter bare “Mitt Hjem”) og på den måten ta del i våre mobile online tjenester. Ved å laste ned og installere Mitt Hjem bekrefter du at du er over 18 år samt godtar de herværende bruksvilkårene og vår personvernerklæring.

2. Om Mitt Hjem

Applikasjonen «Mitt Hjem» er en informasjonstjeneste som kan lastes ned til mobiltelefon og/eller nettbrett og tas i bruk av personer som har inngått en eller flere juridisk bindende avtale(r) med et eller flere av de selskap som inngår Haugaland Kraft-konsernet om levering av produkter og tjenester. 

3. Partene og behandling av personopplysninger

Partene i avtalen er den fysiske eller juridiske personen som er registrert som bruker av Mitt Hjem og ett eller flere av de juridiske enheter som inngår i Haugaland Kraft-konsernet. Haugaland Kraft-konsernet betyr ethvert selskap som Haugaland Kraft AS (org. nr. 915 636 756) direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse over, jf. aksjeloven § 1-3 (2). 

Denne avtalen består av disse vilkårene samt informasjon i Personvernerklæring. Vilkårene gjelder for enhver bruk av Mitt Hjem og tjenestene det gis tilgang til via Mitt Hjem.

Bruk av Mitt Hjem forutsetter at bruker aksepterer behandling av de personopplysninger som er nødvendige for å levere tjenestene i Mitt Hjem, samt de produkter og tjenester som bruker kjøper eller abonnerer på via Haugaland Kraft.

4. Krav til utstyr

Mitt Hjem er tilgjengelig for Android og iOS. For å få tilgang til oppdatert innhold i Mitt Hjem og for å få tilgang til siste versjon må du vært tilkoblet et trådløst nett eller et mobilnett med mobildata. Enkelte endringer i Mitt Hjem kan krev e at du logger inn i Mitt Hjem på nytt

5. Varighet og oppsigelse

Vilkårene for Mitt Hjem gjelder så lenge bruker har installert denne på sin enhet. Merk at kundeforholde(ene) til Haugaland Kraft-konsernet fortsetter å gjelde selv om Mitt Hjem slettes fra enheten. Dette innebærer at sletting eller fjerning av Mitt Hjem fra din(e) enheter ikke medfører at de produkt- og/eller tjenesteavtaler du har med Haugaland Kraft-konsernet sies opp eller på annet vis bortfaller. 

6. Sikkerhet

For å beskytte informasjon om deg og ditt kundeforhold som er tilgjengelig via Mitt Hjem, har vi iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak. Beskyttelse av informasjonen krever også at du som bruker iverksetter tiltak på din side, slik som for eksempel å ha tastelås på mobiltelefon/nettbrett, ha passordbeskyttelse på trådløse nettverk for å sikre internett tilkoblet utstyr, samt å gjennomføre de oppdateringer som produsenter av internett tilkoblet utstyr oppfordrer til.

7. Ansvar

Du har selv ansvar for at opplysningene du gir Haugaland Kraft-konsernet er oppdaterte og korrekte. Videre har du ansvar for at passord og innloggingsopplysninger fastsettes og håndteres på en forsvarlig og sikkert måte.

Bruker er ansvarlig for de endringer bruk av Mitt Hjems funksjonalitet medfører for kundeforholdet. Utfører du bestillinger eller endringer i kundeforholdet via Mitt Hjem ved en feil må du straks kontakte vår kundeservice.

Dersom du kobler til ditt utstyr (elbil, Kraftplugg etc.) i Mitt Hjem for å kunne ta i bruk styringsfunksjonalitet o.l. som er muliggjort via Mitt Hjem, gir du Haugaland Kraft-konsernet fullmakt til å kunne styre dette utstyret og til å hente inn sensordata for å optimalisere styringen.

Når du tar i bruk Mitt Hjem er du innforstått med og aksepterer at Mitt Hjem er en “som den er”-leveranse, dvs. at Mitt Hjem og alle tjenester/funksjonalitet som er tilgjengeliggjort via Mitt Hjem er tilgjengeliggjort uten uttrykkelige eller underforståtte garantier eller forpliktelser av noe slag. I den utstrekning ufravikelig lovgivning tillater det, så er ikke Haugaland Kraft-konsernet forpliktet til, og fraskriver seg enhver garanti om, tilfredsstillende kvalitet, at Mitt Hjem passer for bestemte formål og lignende. Ingen veiledning, råd, opplysninger eller lignende som måtte være gitt fra Haugaland Kraft-konsernet og våre ansatte, enten muntlig eller skriftlig, kan anses som en garanti, inneståelse eller lignende. 

I Mitt Hjem finnes det en tjeneste som kalles “Smart Lading”. Inntil videre er dette en vederlagsfri beta-tjeneste som utprøves av Haugaland Kraft-konsernet. Dersom du benytter Smart Lading-tjenesten er du innforstått med at denne tjenesten er i en utprøvingsfase, og at det således kan være forstyrrelser, mangler og lignende ved tjenesten. 

8. Haugaland Krafts ansvar og begrensninger i tjenesten

Haugaland Kraft-konsernet vil iverksette rimelige tiltak for å sikre at Mitt Hjem fungerer. Likevel må tekniske problemer, vedlikehold, tester eller oppgraderinger påregnes, og slike kan gi midlertidige avbrudd. 

Haugaland Kraft-konsernet forbeholder seg retten til når som helst, med eller uten forutgående varsling og uten noe ansvar overfor deg, å endre eller fjerne, enten midlertidig eller permanent, funksjoner i, eller egenskaper ved, Mitt Hjem.

I de tilfeller hvor du har gitt Haugaland Kraft fullmakt til å styre det utstyret du har knyttet til Mitt Hjem, vil styringen utføres etter kriterier som har til hensikt å redusere ditt strømforbruk og/eller strømregning. Haugaland Kraft-konsernet er likevel ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade knyttet til denne styringen, herunder hvor hensikten din ved å bruke Mitt Hjem og funksjonalitet i denne ikke oppfylles. 

Haugaland Kraft-konsernet er heller ikke ansvarlig for feil du har gjort ved innstilling av utstyret eller parametere for styring.

Haugaland Kraft-konsernet tar videre ikke ansvar for andre feil som måtte oppstå som påvirker tjenesten, helt eller delvis, herunder systemfeil, applikasjonsfeil, tilknyttingsfeil og liknende.

Du godtar at hvis du har problemer med eller er misfornøyd med Mitt Hjem, herunder de tilhørende tjenestene, er rettighetene dine begrenset til å avinstallere Mitt Hjem og slutte å bruke våre tjenester. Du godtar at Haugaland Kraft-konsernet ikke har noen forpliktelse eller ansvar for tredjepartsapper som har blitt gjort tilgjengelig gjennom vår mobilapp eller tilhørende tjenester.

9. Endring av vilkår

Haugaland Kraft-konsernet vil kunne gjøre endringer i innholdet, produktene og tjenestene tilgjengelig i Mitt Hjem. Dette vil også gjelde fjerning eller avvikling av deler av Mitt Hjem. Når nytt innhold og nye produkter og tjenester gjøres tilgjengelig i Mitt Hjem vil Haugaland Kraft-konsernet gjøre endringer i disse alminnelige vilkårene uten at du som bruker nødvendigvis varsles direkte. 

Når bruker tar i bruk nytt innhold, produkter og/eller tjenester i Mitt Hjem, vil dette innebære en bekreftelse av de vilkårene som måtte være gjeldende på det tidspunktet slik bruk igangsettes. 

Endringer i Mitt Hjem som gjennomføres for å overholde lovpålagte krav eller krav til sikkerhet vil alltid kunne gjennomføres uten at bruker varsles. De til enhver tid gjeldende vilkår for Mitt Hjem vil være tilgjengelig via Mitt Hjem og på Haugaland Kraft-konsernet sine nettsider.

Tjenesten Smart Lading er per i dag en vederlagsfri tjeneste som er i utprøving (en beta-versjon). Du som bruker må være innforstått med at Haugaland Kraft-konsernet i fremtiden, med eller uten varsel, kan omgjøre denne tjenesten til en tjeneste som krever betaling. Overgang til betalingsbasert tjeneste er planlagt innført etter det tidspunktet Haugaland Kraft-konsernet er tilfredsstilt om at tjenesten kvalitativt og kommersielt er egnet som en profesjonell, betalingsbasert tjeneste. 

10. Innhold fra tredjeparter i Mitt Hjem

Haugaland Kraft-konsernet vil kunne tilby lenker til nettsteder drevet av tredjeparter i Mitt Hjem, men har ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene. Slike lenker vil særlig tilgjengeliggjøres i forbindelse med presentasjon av kundefordeler. Hvis du følger lenker til slike nettsteder fra tredjeparter, innebærer det at du går ut av Mitt Hjem og må forholde deg til tredjeparts vilkår for bruk av nettstedet.

11. Immaterielle rettigheter

Haugaland Kraft-konsernet er eneeier av alle rettigheter som tilhører tjenesten og alt materiale som publiseres i Mitt Hjem. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tekst, data, bilder, digitale tjenester, grafikk, lyd, bilder, typografi, integrasjoner og kode og alt annet materiale som distribueres i eller via Mitt Hjem eller på Haugaland Kraft-konsernets nettsider. 

Dette betyr i korte trekk at alt materiale er beskyttet av opphavsrettslig og merkevarerettslig lovgivning.

12. Lovvalg og tvister

Tvister om tolkningen og/eller anvendelsen av denne avtalen skal avgjøres etter norsk rett ved en alminnelig domstol eller annet organ som etter loven anses som kompetent.

Tvister knyttet til bruk av tjenesten bringes inn for Haugaland Kraft-konsernet og forsøkes løst ved forhandlinger. 

Hvor tvist ikke kan løses ved forhandlinger kan bruker bringe saken inn for Forbrukerrådet for mekling. 

Gjelder tvisten forhold tilknyttet strømavtalen skal den bringes inn for Elklagenemnda.

Verneting er brukers alminnelige verneting.

Disse vilkårene ble fastsatt den 16. desember 2021.