Avtalevilkår for kjøp av KraftPlugg fra Haugaland Kraft Energi AS

1. INNLEDNING

1.1 Generelt

Disse standard salgs- og leveringsbetingelsene (heretter «Salgsbetingelsene») gjelder for enhver avtale om kjøp «Kraftpluggen» (heretter kalt «Produktet») mellom Haugaland Kraft Energi AS, org.nr. 915 635 903 (heretter «Selger») og enhver kjøper av Produktet som er å regne som forbruker etter forbrukerkjøpsloven § 1 tredje ledd (heretter «Kunden»), med mindre annet blir skriftlig avtalt. Selger og Kunden vil heretter også i fellesskap bli benevnt som «Partene» og enkeltvis som «Part». Kunden må være over 18 år for å kunne kjøpe Produktet.

1.2 Avtalen

Disse Salgsbetingelsene, sammen med den ordrebekreftelse og det angrerettskjema som Kunden vil motta etter bestilling, utgjør samlet sett avtalen (heretter «Avtalen»).

Avtaleinngåelsen skjer ved at Kunden utfører bestilling ved å sende inn bestillingsskjema og aksepterer mottatt tilbud elektronisk. Avtalen består av ordrebekreftelsen, angrerettskjema og disse Salgsbetingelsene. I tilfelle motstrid skal ordrebekreftelsen ha forrang.

Avtalen vil også bli utfylt av relevant lovgivning, herunder forbrukerkjøpsloven og angrerettloven. Ved motstrid mellom Avtalen og relevant lovgivning skal Avtalen ha forrang, bortsett fra hvis de motstridende lovbestemmelsene er ufravikelige.

1.3 Selgers forutsetninger for Avtalen og viktige opplysninger om Produktet

Avtalen er betinget av det følgende:

(a) at Kunden er eller blir strømkunde hos Selger; og
(b) at Kunden selv har ansvar for å koble til Produktet i henhold til de instruksjoner som medfølger Produktet.

For øvrig må Kunden være kjent med de følgende forhold og opplysninger om Produktet og dets bruk:

(a) Kunden har rett til å kontakte Selgers kundeservice via alle tilgjengelige kanaler for avklaring av spørsmål knyttet til Produktet og eventuelle tilhørende tjenester;
(b) overvåking av Produktet (KraftPlugg) og dens tekniske tilstand er Kundens eget ansvar;
(c) Selger vil bestrebe seg for å gjøre eventuelle nye tjenester tilgjengelig for Kunden etter hvert som slike utvikles;
(d) Kunden dekker selv alle kostnader relatert til datatrafikk;
(e) Produktet kommuniserer på Kundens trådløse nettverk 2.4 Ghz, alternativt kablet ethernett. Ved bruk av kablet ethernett kreves det ekstern adapter (USB-C) til Produktet. Ekstern adapter medfølger ikke i leveransen fra Selger.
(f) Produktet er avhengig av tilstrekkelig Wifi-dekning for å kunne levere de tiltenkte tjenester. Dersom Produktet ikke har tilstrekkelig med dekning etter oppkobling så er Kunden selv ansvarlig for oppgradere sin Wifi dekning, samt å sikre at Produktet faktisk er koblet riktig opp mot kundens Wifi. Selger forutsetter at Kunden har Wifi med tilfredsstillende dekning for at Produktet skal fungere som tiltenkt. Kunden må være kjent med at utilfredsstillende Wifi-dekning kan medføre at Produktet ikke fungerer som tiltenkt, og at Selger ikke har ansvar for kvaliteten på Kundens dekning.
(g) Kraftpluggen støtter foreløpig kun målere av merke Kaifa/Nuri. 

1.4 Kredittvurdering av Kunden

Selger inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden er betalingsdyktig. Selger forbeholder seg derfor en rett til å foreta kredittvurdering av Kunden etter at avtale om kjøp av Produktet er inngått. Dersom kredittvurderingen ikke anses tilfredsstillende av Selger, forbeholder Selger seg retten til å kreve forhåndsbetaling eller annullere Avtalen.

1.5 Personvernpolicy

I forbindelse med inngåelsen av Avtalen med Selger, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon Selger trenger for å levere Leveransen. Selger oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP adressen som Kunden har benyttet for å registrere bestillingen. Vi bruker også cookies. Se også vår personvernpolicy for mer info.

1.6 Om angrerett og avbestilling

Ifølge lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, har du rett til å angre på kjøpet. Angreretten forutsetter at du innen 14 dager etter at du har tatt imot levering av Produktet, klart og tydelig varsler oss om at du vil bruke angreretten.

Angreretten gjelder også hvis du har åpnet emballasjen, men det er viktig å huske at emballasjen må brytes med minst mulig skade. Hvis Produktet er skadet eller ikke lenger er fullstendig, og skaden skyldes din håndtering av Produktet eller at du har håndtert Produktet i større omfang enn nødvendig, har vi rett til erstatning for verdireduksjonen som er påført.

Hvis du angrer på kjøpet, må du selv betale for returfrakten. Produkter du bruker angreretten for, skal returneres til oss innen rimelig tid, men senest to uker etter at du varslet oss om at du ville bruke angreretten. Før du sender Produktet tilbake til oss, må du kontakte oss per telefon eller på e-post. Vi tilbakebetaler hele kjøpesummen, inkludert porto, ekspedisjon, tollavgifter, gebyr for rekommandert sending osv. så snart vi har mottatt Produktet i retur eller en kvittering på at varen er sendt tilbake.

Send Produktet tilbake til:

Haugaland Kraft Energi AS

Postboks 2015

5504 Haugesund

1.7 Forbehold om feilskrift m.m.

Selger etterstreber å gi våre kunder korrekt og utfyllende informasjon om våre produkter. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil, eller tekniske feil i tekst, priser og bilder, kan forekomme, og at dette kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider, vår markedsføring, eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling, eller deler av denne, dersom Produktet er utsolgt. Skulle det oppstå situasjoner, f.eks. hvor Produktet er utsolgt, vil du få melding om dette.

2. LEVERING

2.1 Leveringsstedet

Selger skal sende Produktet til den person og adresse som er fastsatt i ordrebekreftelsen.

2.2 Leveringstid

Produktet skal leveres på det tidspunkt og på det sted som er bekreftet at Selger i ordrebekreftelsen.

3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

3.1 Kjøpesum

Kjøpesummen for Leveransen kommer frem av ordrebekreftelsen («Kjøpesummen»). Kjøpesummen forutsetter at Kunden er eller blir strømkunde hos Selger.

Dersom det ikke foreligger en ordrebekreftelse som fastsetter Kjøpesummen, og forutsatt at Kjøpesummen heller ikke følger av opplysninger som Selger har gitt i annonser, tilbud eller lignende, så skal Kunden betale gjengs pris for samme type produkt som Produktet, solgt under tilsvarende forhold. Det tas forbehold om trykkfeil i prislister og annet skriftlig materiale.

3.2 Fakturering

Kjøpesummen faktureres på det tidspunkt levering anses å ha skjedd, med mindre annet er skriftlig avtalt. Fakturaer skal utstedes med slikt innhold som er påkrevd i henhold til gjeldende regelverk.

3.3 Betalingstid

Produktet blir fakturert via ordinær strømregning og skal betales med samme betalingsfrist som aktuell strømfaktura.

3.4 Forsinket eller uteblitt betaling

Dersom Kunden ikke rettidig betaler Kjøpesummen eller andre beløp som vedkommende plikter å betale til Selgeren i henhold til Avtalen, og dette ikke skyldes Selgeren eller forhold på Selgerens side, kan Selgeren kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller holde ytelsen tilbake. Selgeren kan fastholde Avtalen og kreve at Kunden betaler det skyldige beløp. Dersom Kundens forsinkede betaling er vesentlig, eller Kunden ikke betaler etter en rimelig tilleggsfrist som Selgeren har fastsatt, kan Selgeren heve Avtalen. Dette gjelder også etter at Produktet er levert til Kunden. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.

4. SELGERS PLIKTER OG KONSEKVENSER VED SELGERS MISLIGHOLD

4.1 Selgers plikt til å levere kontraktsmessig vare, risikoovergang

Selger plikter å levere Produktet fritt for mangler og for øvrig i tråd med offentligrettslige regler og krav, og Produktet skal svare til de opplysninger og spesifikasjoner som følger av Avtalen mellom Partene. Ved bedømmelsen av om Produktet har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på Kunden legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Risikoen går over på Kunden når Kunden får Produktet i sin fysiske besittelse.

4.2 Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved Produktet, og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende. Foreligger det en mangel må Kunden innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere skal aldri være kortere enn to (2) måneder fra det tidspunkt Kunden oppdaget mangelen. Reklamasjon må skje innen to (2) år etter at Kunden overtok Produktet. Dersom Kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

4.3 Erstatningsutmåling

Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene Parts side skal svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen Part er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Erstatningen skal ikke omfatte tap som følge av personskade eller tap som oppstår i Kundens eventuelle næringsvirksomhet. Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Selgerens ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.  

5. OVERDRAGELSE

Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten Selgerens forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.  Selgeren har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. 

6. TVISTER / KLAGER

Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan hver av Partene bringe inn for Forbrukerrådet, Forbrukertvistnemda, Forliksrådet eller tingretten i samsvar med tvistelovens alminnelige vernetingsregler.

Eventuelle klager kan fremsettes til:

Foretak: Haugaland Kraft Energi AS

Forretningsadresse: Haukelivegen 25, 5529 Haugesund

Postadresse: Postboks 2015, 5504 Haugesund

Kundeservice: 987 05 270

Kundesenter: Se https://hkraft.no/kontakt/haugaland-kraft-support/ (her finnes kontaktskjema)

Nettside: www.hkraft.no

Versjon 1.0, dato 7. februar 2023