Avtalevilkår Følg Markedet

1. Avtalepartene

Disse avtalevilkårene gjelder der en forbrukerkunde (heretter «Kunden») har inngått strømavtale med Haugaland Kraft Energi AS (heretter «Leverandøren»). Kundens strømavtale er angitt i punkt 2.

2. Produkt og pris

2.1 Produktbeskrivelse

Følg Markedet er en spotprisavtale som følger prisen hos Nord Pool time for time i det spotprisområdet Kundens anlegg er tilknyttet. Prisen for strømavtalen vil altså variere med Kundens forbruk og spotprisen time for time.

2.2 Pris

Den prisen du betaler for avtalen, inneholder følgende tre priselementer:

  1. Nord Pool områdepris time for time (spotprisen)
  2. Et påslag per kWt inkludert lovpålagte elsertifikater
  3. Et fast månedsbeløp

Alle disse tre priselementene fremkommer som egne poster på den månedlige fakturaen.
Påslaget er 4,95 øre per kWt inkludert lovpålagte elsertifikater. Påslaget garanteres i 12 måneder fra avtaleinngåelse.
Avtalen har i tillegg et fast månedsbeløp på 39 kroner per måned per målepunkt.

Ved valg av papirfaktura tilkommer et fakturagebyr på 12,50 kroner dersom Kunden er under 67 år. For kunder over 67 år tilkommer ingen fakturagebyr.

Alle priser er inkludert mva. Nordland, Troms og Finnmark er unntatt merverdiavgift tilknyttet leveranse av elektrisitet. Finnmark og Nord-Troms er unntatt el-sertifikat.

Oppgitte priser er gjeldende med forbehold om avgiftsendringer og reguleringer.

2.3 Strømavtalens varighet

2.3.1 Oppsigelse

Avtalen kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Avtalen har ingen bindingstid med mindre annet er skriftlig avtalt med Kunden.

Dersom Kunden uten å ha sagt opp Avtalen inngår strømavtale med ny leverandør på samme måler, medfører dette en automatisk oppsigelse av Avtalen fra tidspunktet den nye leverandøren starter å levere strøm.

Oppsigelse fra Leverandøren krever saklig grunn.

2.3.2 Oppsigelse av avtale med bindingstid

Avtalen kan være inngått med en gjenytelse fra Leverandøren i form av et gavekort, en rabatt på faktura eller annen verdi. I disse tilfellene kan det være avtalt en nærmere angitt bindingstid for Kunden. Avtalen kan sies opp før bindingstiden med 14 dagers skriftlig varsel.

Dersom Kunden sier opp Avtalen slik at levering av strøm stanses før bindingstiden utløper, skal Kunden betale et gebyr som tilsvarer den økonomiske verdien av den gjenytelse Leverandøren har gitt Kunden.

Gebyret Kunden skal betale justeres forholdsmessig i henhold til hvor lenge Kunden har hatt strømavtalen når levering av strøm stanses.

3. Generelle vilkår

3.1 Kundens opplysningsplikt

Kunden skal gi de opplysninger som Leverandøren trenger for at leveransen skal kunne starte opp, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID, e-postadresse og mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte opplysninger om Kunden og Kundens anlegg.

3.2 Valg av kommunikasjonskanal

Dersom Leverandøren har behov for å gi Kunden viktig informasjon om avtalen, slik som varsel ved endringer i eller opphør av avtalen, vil Leverandøren benytte den kommunikasjonskanal som Kunden har valgt. Dersom Kunden ikke har foretatt et valg, vil Leverandøren benytte e-postadressen og/eller telefonnummeret som ble registrert ved avtaleinngåelse.

3.3 Kredittvurdering

Ved vurdering av kredittverdighet kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger, kredittopplysningsbyråer og andre søk i relevante databaser. Leverandøren kan avvise en bestilling eller kreve sikkerhetstillelse fra Kunden dersom Kunden ikke oppfyller Leverandørens krav til kredittverdighet. Kunden har rett til å motta varsel om resultatet av databasesøk dersom bestillingen avslås på bakgrunn av databasesøk.

Dersom Kunden ikke oppgir korrekte og fullstendige opplysninger og dokumentasjon som er nødvendige for å gjennomføre kredittvurderingen innen en frist fastsatt av Leverandøren kan Leverandøren avvise bestillingen. Leverandøren forbeholder seg retten til å heve avtalen dersom det ved svik er oppgitt uriktige opplysninger.

3.4 Leverandørskifte

Leverandøren skal ved oppstart iverksette leverandørskifte på vegne av Kunden.

Kunden skal ved behov opplyse tidligere leverandør om leverandørskifte.

Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør, eksempelvis eventuelle bruddgebyr.

3.5 Oppstart

Dersom Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted (se punkt 3.14), kan ikke oppstart av leveranse finne sted før angrefristen på 14 dager er utløpt.

Hvis Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveringen før angrefristens utløp, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt Kunden gir rettidig melding om bruk av angreretten.

3.6 Fakturering av strøm

Fakturering skjer etterskuddsvis månedlig basert på reelt eller estimert forbruk i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner.

3.7 Fakturering av nettleie

Nettleie kommer i tillegg til strømleveransen. Nettleie faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom Leverandøren har avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, skal Leverandøren fakturere Kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir Leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.

3.8 Betalingsbetingelser

Betalingsfristen angitt i faktura skal være minst 14 dager etter fakturadato.

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal Kunden varsles skriftlig og gis minst ytterligere 14 dagers betalingsfrist fra det tidspunktet varselet ble sendt. Kunden skal i varselet gjøres uttrykkelig oppmerksom på at strømleveransen opphører dersom betalingsfristen ikke overholdes. Dersom Kunden innen denne tilleggsfristen på 14 dager ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren avslutte leveransen og avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig melding til Kunden.

Enhver innbetaling fra Kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

3.9 Feil ved måling eller avregning

3.9.1 Avvik ved håndtering av måledata eller avvik ved fakturering

Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Etteroppgjør i form av tilleggsbetaling fra Kunden eller tilbakebetaling fra Leverandøren skjer i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk.

3.9.2 Feil på måler eller ved måledata

Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

3.10 Flytting

Dersom Kunden flytter, må Kunden registrere opphør av Avtalen senest 10 dager før Kunden flytter fra anleggsadressen. Så lenge Kunden registrerer opphør innen denne fristen, avslutter Leverandøren leveranse av strøm fra dagen etter meddelt utflyttingsdato.

Dersom Kunden flytter fra anleggsadressen uten å registrere opphør innen fristen, og uten å ha sagt opp innen oppsigelsesfristen, så må Kunden betale for strøm levert til anleggsadressen frem til oppsigelse eller ny leverandør starter levering til måleren.

Dersom Kunden ønsker at Leverandøren skal levere strøm til Kundens nye adresse, må Kunden inngå en ny strømavtale med Leverandøren.

3.11 Konsekvenser av oppsigelse

Dersom Kunden ved oppsigelse av Avtalen ikke inngår en ny strømavtale på måleren fra det tidspunkt levering fra Leverandøren opphører, vil Kunden motta leveringspliktig strøm fra nettselskapet inntil Kunden tegner en ny strømavtale.

3.12 Heving av avtalen

Partene kan heve avtalen med umiddelbar virkning, dersom den annen part vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen, eksempelvis ved betalingsmislighold som omtalt under punkt 3.8.

3.13 Overdragelse av rettigheter

Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje. Kunden kan i slike tilfeller si opp avtalen, med tillegg av et eventuelt bruddgebyr.

Kunden kan ikke overdra avtalen uten Leverandørens samtykke.

3.14 Angrerett

Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, har Kunden rett til å gå fra strømavtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

For å bruke angreretten må Kunden underrette Leverandøren, e-postadresse: marked@hkraft.no, adresse: postboks 2015, 5504 Haugesund, på en utvetydig måte om beslutningen om å gå fra avtalen (f.eks. ved e-post eller et brev sendt med post). Kunden kan også velge å benytte angreskjemaet her.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Kunden sender meldingen om at vedkommende vil utøve angreretten før angrefristen utløper.

Ved bruk av angreretten opphører Leverandørens plikt til å levere strøm. Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen. Øvrige konsekvenser av benyttet angrerett følger av angrerettloven.

3.15 Endringer og varsel

Leverandøren skal varsle Kunden om endringer i eller opphør av avtalen, herunder endringer i prisen som er avtalt ved inngåelsen av avtalen. Unntak gjelder for endringer i spotprisen.

I varselet skal Kunden informeres om årsaken til endringen eller opphøret, og om Kunden har rett til å si opp avtalen kostnadsfritt.

Varsel om endringen eller opphøret skal gis på et passende tidspunkt, og senest 30 dager før endringen eller opphøret skal tre i kraft.

Avtaleendring og varsling skal ellers skje i tråd med gjeldende lov- og forskriftsverk.

4. Personopplysninger

Leverandøren må samle inn, lagre og bruke personopplysninger om Kunden for å kunne gjennomføre inngåelsen av strømavtalen og for å oppfylle strømavtalen. Videre utfører Leverandøren behandling av personopplysninger om Kunden der det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Leverandøren.

I den anledning behandler Haugaland Kraft følgende personopplysninger om Kunden: fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID, e-postadresse, mobilnummer, strømforbruk, strømproduksjon og andre sensordata, herunder data fra smart lading, registrerte solcelleanlegg og sanntidsdata fra kraftplugg.

Personopplysningene behandles for øvrig i samsvar med Haugaland Krafts personvernerklæring, hvilket ligger tilgjengelig på nettsiden.

5. Lovvalg og tvisteløsning

5.1 Lovvalg

Vilkårene i denne avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

5.2 Klage til Elklagenemnda og domstolsbehandling

Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten inn for Elklagenemnda (kostnadsfritt) eller for de alminnelige domstolene.

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

5.3 Virkningene av klage til Elklagenemnda

Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene, med mindre saksanlegg for domstol er påkrevd for å avverge at krav tapes, eksempelvis som følge av foreldelse eller preklusive søksmålsfrister. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.

6. Motstrid

Vilkårene i denne avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

Avtalevilkår Følg Markedet versjon 6. Sist oppdatert november 2023.

Forrige versjon av avtalevilkårene

Trenger du fortsatt hjelp?

Vi jobber med å gjøre det mulig for deg å være mest mulig selvhjulpen, men enkelte tjenester må vi fortsatt bistå deg med. Noen eksempler:

  • Opp- eller nedgradering av TV og internett
  • Oppsigelse av fiber ved flytting
  • Bestilling av nytt utstyr

Vi har åpent for besøkende fra klokken 08:00-15:30 i ukedagene. Du finner oss i Haukelivegen 25, Haugesund.

Vi kan svare deg hele døgnet via vår chatbot, og på menneskelig chat og telefon mellom klokken 08:00-20:00 ukedager, og 10:00-14:00 på lørdager.

For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til ditt lokale nettselskap.

hjelp