Plusskunder

Det forutsettes at «Plusskunde» har gyldig tilknytnings- og nettleieavtale med lokalt nettselskap

En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet.

Ny definisjon av plusskunde fra 1. januar 2017

"Sluttbruker (kunder) med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon."

Viktige momenter ved avtaleinngåelse

  1. Det forutsettes at «Plusskunde» har gyldig tilknytnings- og nettleieavtale med lokalt nettselskap. For videre informasjon om tekniske krav og forutsetninger for tilknytning, se her: Plusskundeordning
  2. Haugaland Kraft Energi AS forplikter seg til å kjøpe overskuddskraft fra «Plusskunde». Overskuddskraften kjøpes til gjeldende spot (områdepris) hos Nord Pool Spot time for time, pluss til enhver tid gjeldende påslag for Felleskraft. Det vil si samme påslag for både kjøp og salg.
  3. «Plusskunde» kjøper Felleskraft fra Haugaland Kraft AS ved behov for kraftkjøp til eget anlegg, basert på generelle vilkår og standardvilkår. Ytterligere informasjon om vilkårene finnes på her 
  4. De til enhver tid gjeldende offentlige avgifter dekkes av «Plusskunde»
  5. For å avregne utveksling av kraft må det monteres måler med minimum timesoppløsning hos eier av anlegget. Måler fungerer som avregningsmåler. Måleren eies og vedlikeholdes av det lokale nettselskapet.

Ønsker du mer informasjon om Plusskundeordningen kan du kontakte oss på
kundeservice eller epost marked@hkraft.no

Kontrakt for plusskunder finner du her.