Standard leveringsvilkår for privatkunder

1.   INNLEDNING 

1.1 Generelt

Disse standard salgs- og leveringsbetingelsene (heretter «Salgsbetingelsene») gjelder for ethvert kjøp, levering, montering av elbilladere, samt tilhørende tjenester (heretter kalt «Produktet») mellom Haugaland Kraft Energi AS (heretter «Selger») og enhver kjøper av Produktet som er å regne som forbruker etter forbrukerlovgivningen (heretter «Kunden»), med mindre annet blir skriftlig avtalt. Selger og Kunden vil også i fellesskap bli benevnt som «Partene» og enkeltvis som «Part».  Ethvert salg av Produktet fra Selger til Kunden er underlagt forbrukerlovgivningen, inkludert (men ikke nødvendigvis begrenset til) forbrukerkjøpsloven, produktkontrolloven, angrerettloven, markedsføringsloven og personopplysningslovgivningen. Der det i disse Salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev, e-post eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

1.2 Rangordning

Dersom det eksisterer eller oppstår motstrid eller konflikt mellom disse Salgsbetingelsene og noen andre vilkår eller betingelser i et annet dokument, herunder f.eks. på en nettside, i e-post eller i annen kommunikasjon, så skal de følgende tolkningsprinsipper legges til grunn: (a) en skriftlig avtale (inkludert en bekreftet bestilling) mellom Partene går foran Salgsbetingelsene ved motstrid, (b) Salgsbetingelsene går foran alle øvrige dokumenter ved motstrid og (c) ved motstrid mellom Salgsbetingelsene eller en skriftlig avtale/tilbud og ufravikelig lovgivning, så går ufravikelig lovgivning foran.  

1.3 Personvernpolicy

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varer og kontakte deg i forbindelse med leveransen. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Kortnummer oppbevares ikke av oss utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vi vil i fremtiden også potensielt logge søk og klikk på produkter, for at vi skal lære hva du som kjøper er ute etter. Dette gjør vi for å forbedre vårt utvalg og tilbud. Vi bruker også cookies. Se også vår personvernpolicy for mer info.

2. BESTILLING OG LEVERING

2.1 Avtaleinngåelse

Det oppstår en juridisk bindende avtale mellom Partene når Kunden har gjort sin bestilling, enten ved en direktebestilling over telefon eller via Selgers nettsider, eller dersom et skriftlig tilbud fra Selger er skriftlig akseptert av Kunden.

2.2 Leveringsstedet

Selger skal levere Produktet til det sted som er fastsatt i bestillingen eller på annet vis er avtalt. Dersom annet leveringssted ikke er fastsatt, så skal Produktet holdes klar for henting på Selgers forretningssted.

2.3 Leveringstid

Produktet skal leveres på det tidspunkt og på det sted som er skriftlig avtalt. Er ikke annet skriftlig avtalt skal Produktet leveres innen 30 dager etter kjøpstidspunktet. Levering anses skjedd når Produktet overtas av Kunden. Risikoen går over på Kunden når Produktet er levert (overtatt av Kunden). Når risikoen for Produktet er gått over på Kunden, faller ikke Kundens plikt til å betale kjøpesummen bort ved at Produktet deretter går tapt, skades eller minskes som følge av en hendelse som ikke beror på Selger. Selger bærer kostnadene forbundet med Produktet til det er levert. Dersom det er avtalt at Produktet skal prøves før overtakelse, så skal prøvingen skje med begge Parter tilstede. Det skal utarbeides en protokoll hvor eventuell overtakelse bekreftes skriftlig av Kunden. Hvis Kunden, til tross for avtale om prøving, tar Produktet i bruk før overtakelsesforretningen er gjennomført, anses overtakelse som bekreftet av Kunden fra første dag bruken finner sted. I så fall faller Selgers plikt til å gjennomføre og delta på prøving bort.

2.4 Forbehold om feilskrift m.m.

Selgers tilbud må alltid leses nøye. Feil eller mangler som Kunden forstår eller burde forstå var feilskrift vil ikke under noen omstendighet gi grunnlag for noe krav overfor Selger. Det tas forbehold om at skrive- og trykkfeil kan forekomme i så vel tilbud og annensteds, noe som også kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjon som er gitt i markedsføringsmateriell eller annensteds.

2.5 Forbehold om leveringsevne

Videre er enhver bestilling og/eller avtale mellom Partene inngått under den forutsetning at Selger har leveringsevne. Hvor vidt Selger har leveringsevne er ikke nødvendigvis avklart på bestillings- eller avtaletidspunktet. Kunden må være oppmerksom på at Selger noen ganger dessverre må kansellere en bestilling/avtale på grunn av manglende leveringsevne (f.eks. fordi Selger er utsolgt for Produktet).

2.6 Avbestilling før levering

Avbestiller Kunden Produktet før levering, kan Selger ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. Imidlertid kan Selger i stedet kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen. Partene avtaler at normalerstatning ved avbestilling før levering og etter avtalt installasjonstidspunkt (avbestillingsgebyr) skal være 1200,- nok.

2.7 Avbestilling/retur etter levering

Etter at Produktet er levert, blir Kunden ikke fritatt for å betale kjøpesummen selv om Produktet leveres tilbake til Selger. Betalingsplikten bortfaller likevel a) ved heving, b) hvis vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt, eller c) hvis en rett til tilbakelevering følger av avtalen. Kunden har ikke rett til å bytte Produktet.

3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

3.1 Kjøpesum

Kjøpesummen for Produktet skal være som skriftlig avtalt og skal som utgangspunkt inkludere installasjon/montasje («Kjøpesummen»). Dersom det ikke foreligger en skriftlig avtale som fastsetter Kjøpesummen, og forutsatt at Kjøpesummen heller ikke følger av opplysninger som Selger har gitt i annonser, tilbud eller lignende, så skal Kunden betale gjengs pris for samme type produkt som Produktet, solgt under tilsvarende forhold. Det tas forbehold om trykkfeil i prislister og annet skriftlig materiale. Med mindre annet er avtalt i en skriftlig avtale skal Kjøpesummen anses oppgitt eksklusiv merverdiavgift, eksklusiv installasjon/montering og på en EXW-basis (ExWorks, Incoterms® 2010). Eventuelt avtalte tilleggsarbeider som skyldes ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på Kundens side eller tilleggsarbeider som er godtgjort at ikke er omfattet av avtalen, og blir fakturert direkte av installatørfirma. Alle oppgitte priser skal anses som «per dags dato» og kan endres.

3.2 Fakturering

Kjøpesummen faktureres på det tidspunkt levering anses å ha skjedd, med mindre annet er skriftlig avtalt. Fakturaer skal utstedes med slikt innhold som er påkrevd i henhold til gjeldende regelverk. Selger kan kreve gebyr for utstedelse og sending av faktura. 3.3 Betalingstid
Betaling skal skje uoppfordret innen 14 (fjorten) kalenderdager etter fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt. Betaling anses ikke å ha skjedd før den hele og fulle Kjøpesummen er mottatt og tilgjengelig på Selgers bankkonto.

3.4 Avtalt nedbetaling av Kjøpesummen

Dersom Partene skriftlig har avtalt at betaling for Produktet skal skje ved flere delbetalinger (heretter kalt en «Nedbetalingsavtale»), så skal det følgende legges til grunn: Nedbetalingsavtalen skal innebære en kreditt som er helt rente- og kostnadsfri for Kunden slik at finansavtalelovens kapittel 3 om kredittavtaler ikke kommer til anvendelse for kredittgivingen. En Nedbetalingsavtale skal ikke avtales med en lengre varighet enn 60 måneder. Videre er det en forutsetning for enhver Nedbetalingsavtales gyldighet at Kunden er eller blir strømkunde hos Selger og at strømkundeforholdet opprettholdes i hele nedbetalingsperioden. Forpliktelsen til å forbli strømkunde under slik Nedbetalingsavtale avsluttes og bortfaller ved at Kunden betaler hele den resterende del av Kjøpesummen for Produktet. Det månedlige avdraget av Kjøpesummen for Produktet faktureres månedlig på samme faktura som Kundens strømavtale. Dersom Kunden i dag har et annet fakturaintervall hos Selger, vil det kunne bli endret til månedlig fakturering. Dersom Kunden sier opp strømavtalen med Selger, som altså er en forutsetning for Nedbetalingsavtalens gyldighet, anses dette som mislighold av Nedbetalingsavtalen, og den resterende del av Kjøpesummen for Produktet. På samme tidspunkt skal Kunden tilbakebetale den fordelen (dvs. besparelsen) han har oppnådd som følge av eventuell bindingstid (se punkt 3.8 nedenfor), dvs. differansen mellom rabattert pris som følge av bindingstid vs. standardpris.

3.5 Forsinket eller uteblitt betaling

Ved forsinket eller uteblitt betaling av hele eller deler av Kjøpesummen kan Selger kreve rente av Kjøpesummen etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) eller lov som trer i stedet for denne. Selger kan også kreve erstatning for det tap han lider som følge av kontraktsbrudd fra Kundens side, med mindre Kunden godtgjør at kontraktsbruddet skyldes stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annen hindring utenfor Kundens kontroll som han eller hun ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på bestillings- eller avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Selger kan kreve gebyr ved utstedelse og sending av faktura etter forfall (ved purring).

3.6 Direktefakturering fra underleverandører

Alt eventuelt tilleggsarbeid som ikke er inkludert i Selgers Produkt- og installasjonsbeskrivelser (se tilbud/avtale) vil faktureres direkte til Kunden fra det installatørselskap Selger benytter.

3.7 Kredittsjekk

Selger har rett til å foreta kredittsjekk av Kunden, og kan avbestille/kansellere avtaleforholdet dersom Kunden ikke er kredittverdig.

3.8 Bindingstid

Partene kan avtale at Kunden skal få en redusert pris dersom Kunden er eller blir strømkunde hos Selger. En forutsetning for redusert pris er bindingstid på minimum ni – 9 – måneder regnet fra datoen bindingstiden ble avtalt. Dersom Kunden sier opp en strømavtale med bindingstid, blir Kunden forpliktet til å tilbakebetale den fordelen (prisforskjellen) han har oppnådd ved sin rabatterte pris sammenlignet med ordinær standardpris.

4. FORUTSETNINGER

4.1 Generelle forutsetninger           

Dersom det er avtalt at montering/installasjon er inkludert i Kjøpesummen, så er Kjøpesummen basert på at installasjonen gjøres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er gjeldende: (a) Kabling både utendørs og innendørs trekkes utenpå vegger. Skjulte kabler, innendørs eller utendørs er ikke inkludert i Kjøpesummen, (b) eksisterende kabelrør brukes bare hvis det er praktisk og egnet for utstyret som brukes for prosjektet, (c) hovedsikringer, fordelinger og eventuelle delkretser er tilstrekkelig dimensjonert, (d) sikringsskapet tilfredsstiller eksisterende regulatoriske krav og har tilstrekkelig med plass. Hvis det eksisterende sikringsskapet må utbedres eller et nytt sikringsskap må installeres, vil Kunden faktureres for alle tilleggskostnader separat, (e) befaring er ikke inkludert i Kjøpesummen, (f) maksimal ladeeffekt avhenger av tilgjengelig effekt i installasjon og blir vurdert av installatør. Alle nye kurser som overstiger 20A er søknadspliktige og må være godkjent av nettselskap.

4.2 Spesielle forutsetninger

De følgende spesielle forutsetninger er gjeldende: (a) Selger ønsker å tilrettelegge for at Kunden kan få tilgang til visualiserte data og vil lojalt samarbeide med Kunden om dette (dersom ønskelig), (b) Kunden har rett til å kontakte Selgers kundeservice via alle tilgjengelige kanaler for avklaring av spørsmål knyttet til elbil-laderen og eventuelle tilhørende tjenester, (c) overvåking av Produktet (elbil-laderen) og dens tekniske tilstand er Kundens eget ansvar, (d) Selger vil bestrebe seg for å gjøre eventuelle nye tjenester tilgjengelig for Kunden etter hvert som slike utvikles, (e) Kunden dekker selv alle kostnader relatert til datatrafikk.

5. KUNDENENS FORPLIKTELSER

5.1 Medvirkningsplikt

Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Selger skal få utført sine plikter etter avtalen og disse Salgsbetingelsene. Kunden skal overta Produktet som avtalt. Forsinkelser som skyldes Kundens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtagelse. Dersom et avtalt monteringsarbeid forsinkes som følge av at Kunden ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan Selger utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor Selger har anledning til å gjennomføre arbeidet.

5.2 Informasjonsutveksling

Kunden skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham eller henne for at Selger skal kunne oppfylle avtalen, herunder ved å gi Selger selv eller hans utpekte underleverandører all relevant informasjon som etterspørres for å installere Produktet.

5.3 Tilgang til Kundens eiendom

Kunden skal sikre at Selger og hans eventuelle underleverandører gis uhindret tilgang til Kundens eiendom for installering av Produktet, herunder tilgang til Kundens bygningsmasse og byggestrøm. Kunden skal stå for nødvendig snørydding og lignende tiltak på eiendommen som er nødvendig for gjennomføring av installeringen. Kostnadsøkning som følge av begrensninger i tilgangen til Kundens eiendom, vil bli fakturert til Kunden i sin helhet. Kunden skal også rette seg etter Selger eller hans underleverandørers retningslinjer under installasjon av Produktet.

5.4 Arbeid utført av Kunden

Kunden kan ikke utføre deler av installasjonsarbeidet selv, og Selger gir ingen rabatt for arbeid som Kunden utfører på eget initiativ.

5.5 Tillatelser og godkjenninger

Det er Kundens eget ansvar og risiko å skaffe nødvendige tillatelser/godkjenninger fra relevante myndigheter og netteiere for å installere Produktet.

5.6 Meldinger til Kundens forsikringsselskap

Kunden er selv ansvarlig for å melde fra til eget forsikringsselskap om installasjon av Produktet på hans eiendom.

5.7 Selgers rettigheter

Ut over de rettigheter Selger måtte ha under avtaleforholdet og disse Salgsbetingelser, kan Selger gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer Selger etter forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven.

6. SALGSPANT

Eiendomsretten til Produktet overføres først når full betaling er mottatt av Selger. Som sikkerhet for sitt krav på Kjøpesummen har Selger salgspant i det leverte Produktet inntil den hele og fulle Kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, er betalt i sin helhet, jf. pantelovens § 3-14 flg og alternativt også panteloven § 3-22 (1). Produktet kan ikke avhendes (dvs. videreselges) eller håndpantsettes uten samtykke fra Selger. Dersom det er gjort en Nedbetalingsavtale, så foreldres salgspantet ett år regnet fra forfallstiden for det siste avdraget.

7. PRODUKTKRAV

Produktet skal oppfylle de kvalitetskrav som er skriftlig avtalt. Med mindre annet er avtalt innestår Selger for at Produktet skal ha en garantert levetid på fem (5) år regnet fra leveringstidspunktet, mens monterings- og installasjonsarbeid har en to (2) års garantiperiode. Selgers garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden selv bærer risikoen for, så som ulykker, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø-, vær- og klimaforhold eller skader som oppstår i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Selger er ikke ansvarlig for at Produktet utsettes for unormal bruk, eller bruk som strider mot anbefalinger/retningslinjer gitt av Selger. Selger er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, eget vedlikehold o.l. som ikke er skriftlig godkjent av Selger. Alle skader og mangler skal meldes til Selger for oppfølging og reparasjon. Ut over dette påtar ikke Selger seg å svare for feil ved Produktet som ikke er å regne som en mangel etter forbrukerkjøpsloven, jf. forbrukerkjøpsloven § 18 a. 

8. SELGERS MISLIGHOLD

8.1 Forsinkelse

Dersom Produktet ikke blir levert eller blir levert for sent i forhold til det som er skriftlig avtalt, og dette ikke skyldes Kunden selv eller forhold på Kundens side (forsinkelse), så kan Kunden både (a) holde Kjøpesummen tilbake etter punkt 8.1.1 nedenfor, (b) kreve oppfyllelse etter punkt 8.1.2 nedenfor, (c) kreve heving etter punkt 8.1.3 nedenfor og (d) kreve erstatning etter punkt 8.1.4 nedenfor.

8.1.1 Tilbakeholdsrett

Kunden kan tilbakeholde Kjøpesummen ved forsinkelse. Dersom Kunden holder tilbake Kjøpesummen kan han/hun bare holde tilbake betaling for å dekke krav som følge av Selgers forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

8.1.2 Rett til oppfyllelse

Dersom Kunden krever oppfyllelse, så skal dette innebære at Kunden fastholder kjøpet (avtalen) og krever at Produktet blir levert. Retten til å kreve oppfyllelse kan ikke gjøres gjeldende dersom det foreligger en hindring som Selger ikke kan overvinne, eller om en oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold til Kundens interesse i at Selger oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan Kunden likevel kreve oppfyllelse. Kunden taper sin rett til oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

8.1.3 Heving

Dersom Selger ikke har levert Produktet i tide i samsvar med avtalt leveringstid, så kan Kunden oppfordre Selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Selger ikke leverer innen den angitte tilleggsfristen, så kan Kunden heve avtalen. Dersom Selger spør om Kunden vil motta levering til tross for forsinkelsen eller underretter Kunden om at Produktet vil bli levert innen en angitt tid, men Kunden ikke svarer innen rimelig tid etter at han eller hun har fått meldingen, så kan Kunden ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.

8.1.4 Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra Selgers side. Dette gjelder likevel ikke så langt Selger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll, som Selger ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Hindres Selger i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal Kunden gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får Kunden ikke slik melding innen rimelig tid etter at Selger fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan Kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide.

8.2 Mangel

Det foreligger mangel ved Produktet dersom Produktet ikke er i samsvar med de kvalitetskrav som er skriftlig avtalt. Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, så kan Kunden (a) holde kjøpesummen tilbake etter punkt 8.2.1 nedenfor, (b) velge mellom retting og omlevering etter punkt 8.2.2 nedenfor (c) kreve prisavslag etter punkt 8.2.3 nedenfor, (d) kreve heving etter punkt 8.2.4 nedenfor og (e) kreve erstatning etter punkt 8.2.5 nedenfor.

8.2.1 Tilbakeholdsrett ved mangel

Kunden kan holde tilbake Kjøpesummen, helt eller delvis, for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

8.2.2 Retting og omlevering (avhjelp)

Kunden kan velge mellom å kreve at Selger sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder Selger urimelige kostnader. Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige, skal det særlig legges vekt på verdien av et mangelfri Produkt, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for Kunden. Selv om Kunden verken krever retting eller omlevering etter Salgsbetingelsene, kan Selger tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Selger sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med disse Salgsbetingelser og forbrukerkjøpsloven, kan Kunden ikke kreve prisavslag eller heving.

8.2.3 Prisavslag

Dersom mangelen ikke rettes eller Produktet omleveres i samsvar med disse Salgsbetingelsene, kan Kunden kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom Produktet verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

8.2.4 Heving

I stedet for prisavslag etter punkt 8.2.3 ovenfor kan Kunden heve kjøpet, unntatt når mangelen er uvesentlig. Kunden kan bare heve kjøpet eller kreve omlevering dersom Produktet leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han eller hun mottok den.

8.2.5 Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av at Produktet har en mangel. Selgers erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på Produktet selv, også skade på gjenstander som Produktet brukes til fremstilling av, eller som har nær eller direkte sammenheng med Produktets forutsatte bruk. For andre skader en foran nevnt kan Kunden kreve erstatning med mindre Selger godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelser på Selgers side. Når Selger betaler erstatning for skade på annet enn Produktet selv, så trer Selger inn i Kundens eventuelle krav mot produsenten etter lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar (produktansvarsloven).

8.3 Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved Produktet, må Kunden innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere skal aldri være kortere enn to (2) måneder fra det tidspunkt Kunden oppdaget mangelen. Reklamasjon må skje innen fem (5) år etter at Kunden overtok Produktet. Dersom Kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

8.4 Erstatningsutmåling

Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene Parts side skal svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen Part er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.  Erstatningen skal ikke omfatte tap som følge av personskade eller tap som oppstår i Kundens eventuelle næringsvirksomhet.

9.    OVERDRAGELSE

9.1 Kundens rett til å overdra rettigheter og forpliktelser

Kundens rettigheter og plikter under avtaleforholdet med Selger, herunder også etter disse Salgsbetingelser, kan ikke overdras eller på noen annen måte overføres til andre uten at Selger har gitt skriftlig forhåndssamtykke.

9.2 Selgers rett til å overdra rettigheter og forpliktelser

Selger kan fritt overdra sine rettigheter, men kan ikke overdra sine forpliktelser, uten Kundens forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten god saklig grunn. Selger står i alle tilfeller fritt til å overdra enhver faktura til tredjemann for innkreving uten forutgående samtykke fra Kunden.

10. FORCE MAJEURE

Dersom gjennomføring av Partenes forpliktelser under avtaleforholdet, helt eller delvis, hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partens kontroll, så suspenderes Partens plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, uteblitte eller forsinkede leveranser fra Selgers leverandører og enhver annen hindring som ligger utenfor Partenes herredømme og kontroll. Selger kan videre annullere og/eller si opp avtalen eller avbryte installasjon/levering uten ansvar overfor Kunden dersom levering/installasjon ikke kan gjennomføres som følge av forhold utenfor Selgers kontroll som enten kompliserer installasjonsprosessen eller fører til vesentlig økte kostnader for Selger.

11. BYGGTEKNISKE FORHOLD  

Selger tar forbehold om at byggetekniske begrensninger kan hindre, forsinke eller fordyre deler av eller hele leveransen for at den skal bli av tilfredsstillende standard. Dersom det avdekkes behov for ekstraarbeider som følge av byggetekniske forhold, etter at avtalen er inngått, gis det rett til vederlagsjustering for merkostnadene. Kunden skal imidlertid varsles før slike ekstraarbeider igangsettes og gis rett til å avgjøre om arbeidene skal utføres eller ikke. Varsel kan gis elektronisk ved e-post eller SMS. Det tas forbehold om skjulte mangler på eksisterende El-anlegg. F.eks. skadet/tett røranlegg, bokser i skjult anlegg som viser seg å være tildekket av fliser, tapet, panel, skap, nedforet himling etc. Eventuell lokalisering og utbedring av skjulte mangler utføres som regningsarbeid. Eventuell kontraktfrist utsettes lik tiden som utbedringene tar. Kunden må forestå og bekoste eventuelle bygningsmessige utbedringer der bygningsmessig (listverk, tak, vegger etc.) blir skadet/demontert i forbindelse med å lokalisere og åpne skadet/tett røranlegg eller tildekket EL-anlegg (fliser, maling, tapet, panel, skap, himling).  Eventuell slissing og reparasjon for kabel/rørfremføring er ikke medtatt i fastpris/tilbud/ prisoverslag såfremt dette ikke er spesifisert i avtalen.

12. ANGRERETT

Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20.juni 2014 nr. 27. Kunden skal opplyses om angreretten og få angreskjemaet utlevert. Dersom installasjon av Produktet gjennomføres og/eller Kunden tar Produktet i bruk av før utløpet av angrefristen, og senere benytter angreretten må Kunden betale for bruk Kunden har gjort av Produktet og tilhørende tjenester, medgåtte materialer og utstyr, og i tillegg demonterings- og returkostnad for mottatt Produkt/utstyr. Dersom Kunden har forskuddsbetalt installasjonspris, eller har betalt for en ytelse som ikke er benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden.

13. TVISTER / KLAGER

Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan hver av Partene bringe inn for Forbrukerrådet, Forbrukertvistnemda, Forliksrådet eller tingretten i samsvar med tvistelovens alminnelige vernetingsregler.

Eventuelle klager kan fremsettes til:

Foretak:                      Haugaland Kraft Energi AS
Forretningsadresse:      Haukelivegen 25, 5529 Haugesund
Postadresse:               Postboks 2015, 5504 Haugesund
Kundeservice:              987 05 270
Kundesenter:               Se https://hkraft.no/kontakt/haugaland-kraft-support/ (her finnes kontaktskjema)
Nettside:                     www.hkraft.no


Versjon nr. 1. 23. april 2020.


Spørreundersøkelse - Vinn gratis strømstyringspakke